بررسي اتيولوژيك كانسر مري

نويسنده: بهمن فيروزكوهي
استاد راهنما: علي صارمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: بيماريهاي مري در طيفي از سرطان هاي كشنده تا ناخوشي هاي بي خطر براي زندگي، اما با اينحال ناتوان كننده مثل: اختلالات عصبي ماهيچه اي، آماس ها و ناهنجاري هاي عروقي قرار دارند.
كارسينوم هاي مري مهمترين اختلالات اين قسمت از دستگاه گوارش بوده و حدود 10 درصد تمام سرطان هاي دستگاه گوارش را تشكيل مي دهند.
كانسر مري يكي از كشنده ترين بدخيمي ها مي باشد. سير طبيعي و شروع با تأخير علائم كانسر مري، به تشخيص ديررس و عدم قابل درمان بودن آن منجر مي شود.
پاسخ به اين مشكل- بسته به پيدايش عوامل درماني سيستميك سالم تر و مؤثرتر يا روش هاي تشخيصي زودرس تر- شايد، تنها با جداسازي اشخاص در معرض خطر زياد امكان پذير باشد.
تحقيقات بعمل آمده در ساير نقاط دنيا، تفاوتهايي را از نظر اپيدميولوژي و علل احتمالي اين سرطان با كشور ما نشان مي دهد. ولي متأسفانه كمبود تحقيقات كافي در اين زمينه در ايران كاملاً محسوس است. با توجه به اينكه، اين سرطان يكي از شايع ترين سرطان ها در كشور ما محسوب مي شود، بر آن شديم تا تحقيقات و بررسي هايي را در اين زمينه - از پاره اي جهات – انجام دهيم و در اين رابطه از بيماران درمان شده در برخي از بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران استفاده شد. جالب آنكه به نتايج تازه و متفاوتي از نظر اپيدميولوژي و علل احتمال با گزارش هاي قبلي، رسيديم.
كلمات كليدي: