بررسي اپيدميولوژيك كانسرمري در بيمارستان امام خميني باختران در سالهاي 69-1368

نويسنده: ناصر مرادي، شهاب ناظمي
استاد راهنما: قباد سليمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي طب عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي باختران، پزشكي،
چكيده: سرطانهاي مري نه تنها از نقطه شيوعشان در ايران به عنوان يك منطقه high risk بلكه از اين جهت كه اكثر آنها در زمان تشخيص بسيار پيشرفته و غيرقابل رزكسيون هستند از اهميت خاصي برخوردارند.
از اين رو بررسي و شناختن فاكتورهاي مساعد كننده، اقليمهاي خاص جغرافيايي كه در آنها سرطان مري شيوع بيشتري دارد رژيمهاي غذائي بيماريهاي ارثي و مادرزادي و عوامل محيطي، موتاژنها و ...... كه همگي در ايجاد كانسر مري پيشنهاد شده اند اهميت بسزائي دارد.
متأسفانه در كشور ما نيرو و سرمايه گذاريهاي بهداشتي و درماني بيشتر صرف درمان مي شود تا شناخت زودرس و پيشگيري از بيماريها و پيشگيري از يك بيماري ميسر نمي باشد مگر در صورت شناخت دقيق ماهيت و چگونگي آن بيماري و خصوصيات آن در يك اقليم جغرافيايي خاص در مورد كانسر مري و اغلب سرطانها اتيولوژي و درمان قطعي هنوز كاملاً شناخته نشده ولي تلاش در شناخت آن به ما اين امكان را مي دهد كه بموقع با روشهاي ساده و غير invasive (مانند Brush سيتولوژي و غيره) كانسر را در يك شخص مستعد در مراحل اوليه شناخته و اقدام به درمان زودرس و موفق نماييم.
كلمات كليدي: