بررسي ارتباط عفونت هليكوباكترپيلوري با ديسپلازي مخاط معده

نويسنده: معصومه ايلچي
استاد راهنما: محمد محيط
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: امروزه با پيشرفت علم پزشكي، و شناخت بيشتر علل انواع بيماريها، دست طبيبان را در درمان و شايد پيشگيري از بسياري از امراض كه در ظاهر خوش خيم و بي‌آزار مي‌باشند ولي به مروز زمان مي توانند بسيار آزاردهنده و شايد در انتها بدخيم گردند، باز نگه داشته است.
يكي از اين امراض تغييراتي به نام ديسپلازي معده است كه در انتها مي تواند به نئوپلازي يا بدخيمي گردد و امروزه يكي از علل مهم آده هكيلو باكترپيلوري شناخته شده است شيوع هليكو باكتري در طي بررسي اندوسكوپيك معده 50 بيمار در اين پايان نامه كه موضوع آن ارتباط ديسپلازي معده با هليكوباكترپيلوري است كه، سعي بر آن بوده كه تا حد امكان هميودي ديسپلازي معده هليكوباكتري مورد بررسي قرار گيرد، در اين بررسي جهت بهبود شناخت HP، و سپس ضايعه ايجاد شده به صورت گاستريت مزمن فعال Mild يا Modurate يا Sever و در انتها اينكه آيا ديسپلازي عارض شده يا خير صورت مي‌گيرد، و درضمن پرسشنامه ايپدميولوژيك و باليني و اندوسكوپي براي هر بيمار تهيه شده كه براي هر بيمار جداگانه اطلاعات لازم در آن پرسشنامه ثبت شده است كه نتايج بدست آمده از نظر تجزيه و تحليل آماري و نتيجه گيري ذكر خواهد شد. در اين پايان نامه سعي بر اين مي باشد كه با در دست گرفتن گروهي از بيماران با درد و ناراحتي گوارشي كه به دارو درماني پاسخي نداده اند و مراجعه كننده به بيمارستان فيروزگر مي باشند بدون توجه به جنس و سن و مذهب و مليت به بررسي اين ارتباط بپردازيم، البته بيماراني كه مورد گاستركتومي و نيز بيماراني كه سابقه فاميلي كاستر گوارشي و معده داشته اند قرار گرفته اند و يا مبتلا به سرطان معده و گوارش بوده اند و يا با دارو درماني بهبود يافته اند و يا بيماري شديد قلبي دارند را در اين پايان نامه وارد نموده ايم.
در انتها با توجه به بررسي اين 50 مورد، بسياري بيماران با وجود گاستريت مزمن شديد مبتلا به ديسپلازي نشده ولي آنهايي كه ديسپلازي + بوده اند اكثراً گاستريت مزمن متوسط داشتند و از طرفي در تعدادي از نمونه هاي متاپلازي روده اي ديده شده كه مي تواند بر بروز سرطان معده باشد. ولي تمام موارد ديسپلازي همراه با HP بوده است و مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه يكي از علل مهم ديسپلازي معده وجود HP مي باشد.
كلمات كليدي: