بررس واكنش هاي روانشناختي و عوامل زمينه ساز در بيماران مبتلا به سرطان گوارش

نويسنده: معصومه ندائي
استاد راهنما: محمود دژكام
استاد مشاور: عبدالوهاب وهاب زاده، علي اصغر اصغرنژاد فريد
تاريخ دفاع: 1380/11/01
مدرك: كارشناسي ارشد روانشناسي باليني
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، انستيتو روانپزشكي تهران،
چكيده:
كلمات كليدي: