بررسي جهش‌هاي ژن P53 در سرطان معده در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي آموزشي تهران

نويسنده: حميدرضا جوشقاني
استاد راهنما: اسماعيل كوچكي شلماني، رضا اميني، پوپك درخشنده
استاد مشاور: عبدالوهاب احساني، مريم كديور، محمد شعباني
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي بيوشيمي باليني
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: چكيده:
آدنوكارسينوماي معده دومين سرطان شايع پس از سرطان ريه در جهان است. سالانه حدود 755500 مورد جديد شناسايي مي‌شود. از نيمه دوم قرن بيستم در سراسر دنيا با كاهش بروز سرطان معده و ميزان مرگ و مير در اثر اين نوع سرطان همراه بوده است. حدود 870000 مورد مرگ در اثر بيماري سرطان معده در سال 2000 اتفاق افتاده است كه تقريباً 12 درصد كل مرگ و مير ناشي از سرطان را شامل مي شود. يكي از مهم ترين ژن هايي كه در ممانعت از بروز سرطان اهميت دارد ژن P53 است كه در تنظيم چرخه سلولي نقش دارد. در برخي از سرطان ها تا 50 درصد موارد در ژن P53 جهش ديده مي شود كه حدود 87 درصد موارد جهش ها در اگزون هاي 5 تا 8 هستند.
در اين مطالعه از 44 بيمار مبتلا به سرطان معده 31 نفر (70.5%) مرد و 13 نفر (29.5%) زن بودند. براساس نوع سرطان 36 مورد از نوع روده اي (81.8%) و 5 مورد (11.4%) از نوع منتشر بودند. پس از انجام PCR-SSCP در نه مورد باندهاي غيرطبيعي مشاهده شد. يك جهش در اگزون 5، 2 جهش در اگزون 6، 3 جهش در اگزون 7 و 3 جهش در اگزون 8 مشاهده شد. از اين 9 جهش 7 مورد مربوط به سرطان از نوع روده‌اي و 2 مورد از نوع منتشر بود. ارتباط معني داري بين سن و نوع سرطان مشاهده نگرديد. همچنين ارتباط معني داري بين نوع سرطان و جنس، بين جنس و جايگاه جهش و همچنين نوع سرطان و جايگاه جهش ديده نشد. در نوع منتشر 2 جهش در اگزون هاي 6 و 8 مشاهده گرديد و هيچ جهشي در اگزون هاي 5 و 7 مشاهده نشد. در نوع روده اي در هر چهار اگزون مورد مطالعه جهش ديده شد. در اين مطالعه ميزان بروز جهش در ژن P53 در سرطان معده 5/20 درصد بدست آمد كه بيانگر فراواني متوسط جهش ژن P53 در جامعه مورد مطالعه است.
كلمات كليدي: