كارايي فرآيند بيولوژيكي در حذف سولفات از پسابهاي صنعتي

نويسنده: مينو خسروياني
استاد راهنما: امير حسين محوي
استاد مشاور: سيمين ناصري، اشرف السادات مصباح
تاريخ دفاع: 1375/10/18
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: پژوهش حاضر كه هدف كلي آن برآورد كارايي فرآيند بيولوژيكي حذف سولفات از پساب صنايع بوده است. در سال 1375انجام شد و در مرحله اول اطلاعاتي در زمينه مشخصات بيولوژيكي، باكتريهاي احياء كننده سولفات و عوامل موثر در رشد حداكثر آنها گردآوري شد. سپس براي تعيين درصد حذف سولفات، نمونه هاي حاوي عناصر لازم براي رشد و داراي غلظت هاي مختلف سولفات (mg/l 500، 1000، 1500 ) تهيه شد، زمان ماند 1، 2 و 3 روز در نظر گرفته شد. هر غلظت با هر زمان ماند به مدت يك هفته مورد بررسي قرار گرفت. بمنظور انجام عمليات از يك پايلوت شيشه اي مورد بررسي قرار گرفت. بمنظور انجام عمليات از يك پايلوت شيشه اي استفاده شد كه 4/3 آن توسط ماده سراميكي پر شده بود و درصد تخلخل مديا 7/66% بود. خروج نمونه از طريق شيشر تعبيه شده در پايين پايلوت صورت مي گرفت. درجه حرارت تعيين 35-32 درجه سانتي گراد حفظ مي شد. اين عمل بوسيله گرم كننده ( بخاري) مجهز به ترموستات اتوماتيك كه در لوله مشبك مركزي تعبيه شده بود صورت
مي گرفت. نسبت SO4 : COD ورودي بين 9/1 -3/1 متغير بوده است.
طبق نتايج حاصله بيشترين درصد حذف سولفات در غلظتهاي mg/l 500، 1000، 1500 بترتيب 6/88، 3/99 و 5/99 درصد و حداكثر حذف COD ، 7/26 درصد بود.
در پايان جهت تحقيقات بعدي، پيشنهاداتي از جمله،‌انتخاب زمان ماند كمتر از 1 روز، اندازه گيري ميزان حذف فلز سنگين و سولفيد، روشهاي كاهش COD در اين فرآيند مطرح شد.
كلمات كليدي: