هپاتيت در دندانپزشكي

نويسنده: فرزانه صدري
استاد راهنما: پريچهر غلياني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1371/11/30
مدرك:
دانشگاه: ، ،
چكيده: اولين گزارش اين بيماري تحت عنوان زردي اپيدميك به بقراط نسبت داده شده است. در طول تاريخ و در جريان جنگ ها بخصوص در جريان جنگ دوم جهاني اپيدمي هاي متعددي از هپاتيت ويروس گزارش شده است. اولين شيوع شناخته شده هپاتيتB در بين كارگران يك كارخانه كشتي سازي بود كه بر عليه آبله مايه كوبي شده بودند. بطور كلي هپاتيت يك ضايعه خود بخود بهبود يابنده سلولهاي كبدي است كه توسط عوامل گوناگون سمي، شيميايي، دارويي و ويروسهاي گوناگون ايجاد مي شود. اگر چه بعضي از اين عوامل تغييرات بافت شناسي اختصاصي ايجاد مي كنند ولي غالباً ضايعه اصلي بدون توجه به اتيولوژي، يكسان مي باشد. هپاتيت ويروسي يك عفونت سيستميك مي باشد كه ترجيحاً كبد را گرفتار مي كند و بصورت طيفي از سندرم هاي با پيشرفت سريع و كشنده، ديده مي شود.
آنچه در اين بحث مورد نظر مي باشد هپاتيت هاي ويروس A و B و NANB و دلتا است. كه با توجه به اهميت شغلي پرسنل دندانپزشكي و خطر ابتلا به آن بيشتر به هپاتيت نوعB پرداخته شده است. هپاتيتA بوسيله ويروسي از دسته ويروسهاي RNA ايجاد مي شود، دوره كمون اين بيماري در حدود 6-2 هفته است و شدت هپاتيت A كمتر از نوع B و دوره آن نيز كوتاهتر مي باشد و انتقال آن از طريق مدفوعي- دهاني است و بيشتر در ممالكي كه بهداشت را رعايت نمي كنند ديده مي شود و واكسن موثري برعليه هپاتيت A وجود ندارد. هپاتيت B بوسيله ويروسي از نوعDNA ويروس ايجاد مي شود و تظاهرات خارج كبدي هم ايجاد مي كند. دوره كمون اين بيماري 6 هفته تا 6 ماه است. انتقال اين بيماري از طريق فرآورده هاي خوني و بزاق و ترشحات دستگاه تناسلي مي باشد بنابراين پرسنل پزشكي، نسبت به كل افراد جامعه در معرض خطر بيشتري قرار دارند و براي كنترل و پيشگيري از ابتلا به اين بيماري بايد از دستكش– ماسك و عينك استفاده كرد و همچنين واكسيناسيون راه مناسب براي جلوگيري از مبتلا شدن به بيماري نيز است. همچنين براي جلوگيري از سرايت اين بيماري از مريض قبلي به مريض بعدي بايد كليه احتياطات را بعمل آورد. از قبيل اينكه از وسايلي مانند سرساكشن- سرسوزن- نخ بخيه- ليوان پلاستيكي و ... بيشتر از يكبار استفاده نشود. بقيه وسايل را هم با مواد جرم زدا ضد عفوني و استريل نمائيم. هپاتيت (NANB) بوسيله نوعيRNA ويروس ايجاد مي شود كه شامل دو نوع روده اي (هپاتيت E) و ناشي از انتقال خون (هپاتيت C) مي باشد. هپاتيت C از بسياري جهات شبيه هپاتيت B مي باشد ولي هپاتيت C ناشي از انتقال خون و فرآورده هاي آن بوده و قريب 90% موارد هپاتيت بعد از انتقال خون را شامل مي شود. عامل آن هنوز شناخته نشده و جهت اثبات آن از، رد آزمايشگاهي هپاتيت A استفاده ميشود. دوره كمون آن نيز حدود 4 هفته تا 4 ماه مي باشد و واكسن موثري تاكنون جهت آن يافت نشده است. ويروس هپاتيت دلتا نوعي ويروس RNA ناقص است كه جهت آلوده كردن نيازمند عفونت قبل يا همزمان ناشي از ويروس هپاتيت B مي باشد. انتقال اين بيماري از طريق انتقال خون و مايعات بدن است. برعليه اين نوع هپاتيت واكسن موثري شناخته شده نيست.
كلمات كليدي: