بررسي قابليت استفاده مجدد از فاضلاب صنايع شيميايي و الكترونيك تهران بزرگ

نويسنده: حسن ايزانلو
استاد راهنما: سيمين ناصري
استاد مشاور: امير حسين محوي، اشرف السادات مصباح
تاريخ دفاع: 1378/10/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: سرازير شدن جريانهاي مسموم و آلوده فاضلابهاي صنعتي به خاك و آب، آتيه نسل بشر را به شدت مورد تهديد قرار داده و زندگي نسل حاضر را با مشكلات و مسائل عديده اي مواجه ساخته است. در كشور ما نيز بدنبال رشد ناموزون صنايع در سالهاي اخير، فاضلابهاي ناشي از فعاليت اين واحدها به صورت مشهودترين عوامل آلاينده محيط در آمده است.
اين تحقيق در سال 1377 با هدف اساسي بررسي امكان استفاده مجدد از فاضلاب صنايع شيميايي و الكترونيك تهران بزرگ در دو مرحله به انجام رسيد. در مرحله اول وضعيت آب و فاضلاب اين صنايع به لحاظ كمي و كيفي مورد بررسي قرار گرفت و در مرحله بعد بررسي زمينه اي استفاده مجدد از فاضلاب توليد شده به انجام رسيد.
نتايج حاصل از مرحله اول اين تحقيق نشان داد كه در بين صنايع شيميايي و الكترونيك واقع در محدوده تهران بزرگ، صنعت پلاستيك به ترتيب با مصرف 3/40% از كل مصارف آب و توليد 6/31% از كل فاضلاب توليد شده، بزرگترين مصرف كننده آب و توليد كننده فاضلاب، و صنعت الكترونيك نيز به ترتيب با مصرف 3% از كل آب مصرف شده و توليد 4/3% از كل فاضلاب توليد شده، كوچكترين مصرف كننده آب و توليد كننده فاضلاب در بين اين صنايع بوده اند. همچنين در همان سال صنايع توليد كننده مواد شوينده و پاك كننده بر اساس BOD5 و S.S به ترتيب با توليد 44% و 41% از كل بار آلودگي ايجاد شده، در بين صنايع شيميايي و الكترونيك بزرگ بيشترين سهم را در توليد بار آلودگي بر اساس هم BOD5 و هم S.S به خود اختصاص داده اند. اما صنعت الكترونيك با توليد 5/0%از كل بار آلودگي BOD5 و صنعت باطري سازي با توليد 1% از كل بار آلودگي S.S در ميان صنايع شيميايي و الكترونيك شهر تهران كمترين سهم را در توليد بار آلودگي به خود اختصاص داده اند.
نتايج حاصل از مراحل دو گانه اين تحقيق نشان داد كه دو گزينه عمده و مساعد براي استفاده مجدد از فاضلاب صنايع شيميايي و الكترونيك، در بخشهاي آبياري كشاورزي و تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني مي باشد.
بر اساس نتايج بدست آمده از مرحله دوم تحقيق، بيشترين و مناسب ترين زمينهاي كشاورزي شهر تهران در مناطق غرب، جنوب و جنوب غربي قرار دارند زمينهاي زير كشت موجود در اين مناطق در مجموع 35195 هكتار را دربرميگيرد. همچنين كشت هاي غالب در اين مناطق،‌ جنگل دست كاشت چيتگر و ذرت علوفه اي در منطقه غرب، و گندم و جو در منطقه جنوب و جنوب غربي مي باشد. نتايج مرحله اول پژوهش نشان داده است روزانه m3 54797 فاضلاب از صنايع صنايع شيميايي و الكترونيك تهران بزرگ در اين سه منطقه توليد مي شود. از اين رو زمينه ها مناسب براي استفاده مجدد از پساب اين صنايع در بخش كشاورزي مهيا مي شود. تغذيه آبهاي زيرزميني توسط فاضلابهاي صنعتي نيز مسئله اي است كه از دير باز در تهران در حال انجام است. در اين زمينه 67 درصد صنايع شيميايي و الكترونيك فاضلابهاي انساني و صنعتي خود را بدون كمترين پيش تصفيه اي وارد چاههاي جذبي
مي نمايند. در صورت تصفيه مناسب فاضلاب صنايع و سپس تغذيه آبهاي زيرزميني توسط چاههاي جذبي منطقه گام موثري در جهت رفع مسائل زيست محيطي تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني برداشته خواهد شد.
كلمات كليدي: