بررسي شيوع آلودگي به ويروسهاي هپاتيت B و C در مبتلايان به هموفيلي شهر اصفهان زمستان 1378

نويسنده: حشمت اله رحيمي
استاد راهنما: محمود بهشتي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: دكتراي حرفه اي دكتراي حرفه اي پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: مقدمه: عوارض ناشي از درمان بيماران هموفيلي از مشكلات عمده اين بيماران است، از مهمترين عوارض درمان، آلودگي به عفونتهاي ويروسي (HCV- HBV- HIV) مي باشد. آلودگي فرآورده هاي خوني در ايران در مطبوعات كشور انعكاس وسيعي داشته كه موجب نگراني بيماران هموفيلي از يكسو و كادر درمان از سوي ديگر شده است. در اين پژوهش ميزان آلودگي به ويروسهاي هپاتيت b و c ارتباط آن با فاكتورهاي سن-جنس و تعداد دفعات انتقال خون بررسي شده است.
مواد و روشها: جامعه مورد مطالعه بيماران مبتلا به هموفيلي شهر اصفهان بودند كه در مركز هموفيلي بيمارستان سيد الشهداء داراي پرونده بودند. ابتدا پرونده بيماران بطور كامل بررسي گرديد سپس 300 پرونده فعال از اين پرونده ها جدا شد، فرم مخصوص دعوت از بيماران تهيه و به آدرس آنان ارسال گرديد. پس از مراجعه بيماران آزمايشات ارسال و از بين نتايج عودت داده شده بطور راندوم 150 بيمار مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات مربوط به سن- جنس و تعداد دفعات انتقال خون از پرونده بيماران استخراج گرديد.
نتايج: در كل 150 بيمار بررسي شد. كه از اين بيماران 3/87% مرد و 7/12% زن بودند. ميزان آلودگي به 2.7HBV% بود كه همگي مرد بودند. ميزان آلودگي به 72HCV% بود. از بين پسران 8/74% و از دختران 6/52% به HCV آلوده بودند. ميزان آلودگي بهH.B.V و HCV توأماً 3.1% مي باشد. ابتلاء بيماران به HBV فقط در گروه سني 20-11 سال (9/2%) و 30-20 سال (7/5%) وجود دارد. كمترين ميزان ابتلاء به هپاتيت C در سن زير 10 سال (7/60%) و بيشترين آن در گروه سني 60-51 سال (100%) مي باشد.
بحث: ميزان آلودگي به HBV در مردان بيشتر از زنان مي باشد. در كل ميزان آلودگي نسبت به برخي مطالعات مشابه بيشتر و نسبت به برخي كمتر مي باشد. ميزان آلودگي به HCV در مردان شايعتر از زنان است همراهيHCV و HBV در بيماران تحت مطالعه بيشتر از نمونه هاي مشابه خارجي است. متوسط دفعات انتقال خون با شيوع HBV ارتباط معني دار ندارد. ولي بين شيوع HCV و دفعات انتقال فرآورده هاي خوني ارتباط معني دار وجود دارد. هرچه تعداد دفعات انتقال خون بيشتر باشد، شيوع HCV بالاتر است. شيوع توأم HBV و HCV با دفعات انتقال خون ارتباط معني دار ندارد.
كلمات كليدي: هموفيلي، آلودگي به هپاتيتB، آلودگي به هپاتيت C