بررسي شاخص هاي آنتي ژنيك هپاتيت B در استان اصفهان

نويسنده: عليرضا عبادسيچاني
استاد راهنما: عليرضا نفيسي، علي فاضلي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/11/01
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي، ميكروب و ويروس
چكيده: هپاتيت نوع B يكي از معضلات بزرگ پزشكي دنياي امروز است. بيش از 300 ميليون نفر از مردم دنيا ناقل HBsAg ميباشند. كشف شاخص هاي آنتي ژنيك هپاتيتB، HBsAg ، HBeAg،HBcAg ، DNA ويروسي و DNA پلي مراز و آنتي بادي هاي عليه هر يك ديدگاه جديدي را جهت شناخت، مقابله و كنترل اين بيماري براي متخصصين گشوده است. استان اصفهان با مساحتي حدود 105263 كيلومتر با 17 شهرستان 48 شهر 27 بخش و 103 دهستان و يا جمعيتي در حدود 3294916 نفر كه 1/64% ساكنين آن شهرنشين، 7/37% در نقاط روستايي و 2% هم غير ساكن هستند. و شهر اصفهان با جمعيتي حدود يك ميليون نفر يكي از 3 شهر پر جمعيت ايران محسوب ميشود. با توجه به وسعت و گستردگي جمعيت، شرايط اقليمي، جغرافيائي و اقتصادي حضور مهاجرين و اقامت خارجيان و تبديل استان اصفهان به يكي از عظيم ترين قطب هاي صنعتي و توريستي كشور، لزوم شناخت و توجه افراد ناقل HBsAg و بررسي شاخص هاي آنتي ژنيك هپاتيت B ميتواند در امر برنامه ريزي بهداشتي به منظور كنترل انتشار هپاتيت نوع B در آينده موثر باشد.
كلمات كليدي: