بررسي قابليت استفاده مجدد از فاضلاب صنايع نساجي چرمسازي، چوب و كاغذ تهران بزرگ

نويسنده: اله بخش جاويد
استاد راهنما: امير حسين محوي
استاد مشاور: سيمين ناصري، فروغ واعظي، اشرف السادات مصباح
تاريخ دفاع: 1378/09/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: تهران به عنوان پايتخت و بزرگترين شهر ايران داراي جاذبه هاي مختلفي است كه باعث تمركز جمعيت و صنايع در داخل و اطراف اين شهر شده است. افزايش روز افزون جمعيت و گسترش چشمگير صنايع، افزايش نياز به آب در پي دارد. با توجه به تخليه بدون تصفيه فاضلابهاي خانگي و صنعتي به آبهاي زيرزميني، آلودگي سفره هاي آبي مشاهده شده و حتي در بعضي قسمتهاي جنوبي شهر بالا آمدن سطح آب زيرزميني نيز ديده مي شود. از طرفي كاهش مقدار بارندگي در سالهاي اخير نيز محدوديت استفاده از منابع زيرزميني را به دنبال دارد. بنابراين توجه خاص به فاضلاب صنايع و كنترل آن و نيز مطالعه در مورد چرخش و استفاده مجدد فاضلاب صنايع براي كاهش آلودگي زيست محيطي، به خصوص كاهش آلودگي آبهاي زيرزميني و كاهش برداشت آب از منابع آبي لازم به نظر مي رسد.
در بين صنايع مستقر در محدوده شهر تهران، صنايع نساجي، چرمسازي و كاغذ سازي داراي 50 نفر كاركن و بيشتر به عنوان جامعه بررسي انتخاب شدند. اغلب صنايع چرمسازي به خارج از محدوده شهر تهران منتقل شدند و صنايع نساجي و كاغذ سازي حدود 5/14 درصد صنايع مستقر در محدوده شهر تهران را شامل مي شود.
با توجه به مراحل تحقيق، ابتدا مقادير كمي و كيفي آب و فاضلاب صنايع مذكور مورد بررسي قرار گرفت و همچنين امكان باز چرخش و يا استفاده مجدد پساب در خود كارخانه بررسي شد.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه ميزان آب مصرفي و فاضلاب توليدي صنايع نساجي مقادير بيشتري را در بين صنايع منتخب به خود اختصاص داده است كه آب مصرفي صنايع 11% از آب شهري، 11% آب شهري و چاه 78% از چاه آب تامين مي شود.
مقدار فاضلاب توليدي صنايع نساجي، چوب و كاغذ و توليد كفش ورزشي در محدوده تهران بزرگ حدود 21500 متر مكعب در روز است كه با احتساب 200 ليتر سرانه توليد فاضلاب براي هر نفر تقريباً معادل فاضلاب توليدي 107500 نفر در روز مي باشد. در بين صنايع نساجي، چوب و كاغذ و چرمسازي بيشترين مقدار توليد فاضلاب مربوط به صنايع نساجي با توليد حدود 87% از فاضلابهاي توليدي
مي باشد. براي كاهش فاضلاب توليدي و نيز كاهش آب مصرفي،‌كنترل آلودگي، بازچرخش و استفاده مجدد در صورت امكان راه حلهايي ارائه شد.
با توجه به اينكه حدود 90 درصد اراضي مناطق جنوب و جنوب غربي تهران يعني حدود 57065 هكتار از نوع اراضي درجه (1) و حدود 86 درصد اراضي مناطق ياد شده يعني حدود 24380 هكتار از نوع اراضي درجه (2) مي باشد. از پساب صنايع كه مراحل مختلف تصفيه را گذرانده و استانداردهاي آب مورد نياز كشاورزي رعايت شده است. مي توان براي آبياري محصولات مختلف استفاده نمود. همچنين پسابها را به منظور تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني مناطق غرب تهران كه سطح آب زيرزميني افت كرده است مي توان بكار برد.
كلمات كليدي: