بررسي دانش، عملكرد و نگرش كادر درماني بيمارستان الزهرا (س) در مورد هپاتيت B در سال 1385

نويسنده: عصمت دوشاني
استاد راهنما: حميد رحيمي، منيرالسادات عماد الاسلامي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1386/01/01
مدرك: دكتراي حرفه اي دكتراي حرفه اي پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: ضرورت انجام مطالعه: از آنجايي كه يكي از راههاي انتقال هپاتيت B از طريق تماس مستقيم با خون و مايعات آلوده بيماران مي باشد لذا كادر درماني در مقايسه با ديگر افراد جامعه در معرض خطر بيشتري هستند و از آنجا كه واكسن، كه يكي از راههاي اصلي پيشگيري از بيماري است، در اختيار تمام افراد جامعه نمي باشد هنوز آموزش بهداشت به مردم بهترين وسيله مبارزه با اين بيماريست و پس از كسب اطلاع دقيق از دانش افراد نسبت به هپاتيت ويروسي مي توان با تكميل و به روز كردن اطلاعات گامي در جهت كنترل گسترش بيماري برداشت.
هدف مطالعه: تعيين دانش، عملكرد و نگرش كادر درماني بيمارستان الزهرا (س) در مورد هپاتيت B در پاييز زمستان 1385
روش مطالعه: مطالعه به صورت آينده نگر و cross sectional از طريق تكميل پرسش نامه هاي تهيه شده انجام شد. ابتدا pilot انجام شد سپس حجم نمونه 172 نفر بدست آمد و اطلاعات وارد نرم افزار spss شد و مقايسه بين گروه ها صورت گرفت.
نتايج: گروه هاي هدف شامل 22 رزيدنت، 35 اينترن، 34 دانشجوي پزشكي، 40 پرستار و بهيار و 38 دانشجوي پرستاري بودند كه 75.9% در گروه سني 30-21 سال قرار داشتند و اكثرا سابقه كاري 6 ماه تا 5 سال داشند. ميانگين نمره آگاهي 8/64 با انحراف معيار 2/12 بود. كه بالاترين نمره مربوط به رزيدنتها بود. در زمينه عملكرد 71% افراد هميشه از دستكش استفاده مي كردند. 1/39% سابقه فرو رفتن سر سوزن آلوده به دستشان را داشتند. 8/15% سابقه پاشيده شدن ترشحات آلوده بيمار مبتلا به هپاتيت B را داشتند كه 56% اطلاع داده بودند. 25/23% افراد نگرش مثبت نسبت به بيماري داشتند و نگرش اكثر افراد خنثي بوده است.
بحث و نتيجه گيري: 4/75% افراد 3 دوز كامل واكسن هپاتيت B را دريافت كرده بودند كه تنها 1/12% تيتر Anti HBS چك كرده بودند. 6/57% افراد پوشش سر سوزن را پس از استفاده، مجدد روي آن مي گذاشتند. حدود 56% افراد فرو رفتن سر سوزن آلوده را اطلاع داده بودند. در كل سطح آگاهي افراد نسبت به موضوع پايين بود و لذا در زمينه عملكرد نيز مراقبت كافي نداشتند. بين سطح آگاهي و نگرش افراد نيز رابطه مستقيم وجود داشت.
كلمات كليدي: هپاتيت B، واكسن هپاتيت B، فرو رفتن سر سوزن آلوده به دست