بررسي قابليت استفاده مجدد از فاضلاب صنايع فلزي و كاني غير فلزي تهران بزرگ

نويسنده: مجتبي افشار نيا
استاد راهنما: امير حسين محوي
استاد مشاور: سيمين ناصري، جعفر نوري
تاريخ دفاع: 1378/08/12
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: تهران بعنوان پايتخت و بزرگترين شهر ايران داراي جاذبه هاي مختلفي است كه باعث تمركز جمعيت و صنايع در داخل و اطراف اين شهر شده است. افزايش روزافزون جمعيت و گسترش چشمگير صنايع، افزايش نياز به آب را در پي دارد. با توجه به تخليه بدون تصفيه فاضلابهاي خانگي و صنعتي به آبهاي زيرزميني آلودگي سفره هاي آبي مشاهده شده و حتي در بعضي قسمتهاي جنوبي شهر بالا آمدن سطح آب زيرزميني نيز ديده مي شود. از طرفي كاهش مقدار نزولات آسماني در سالهاي اخير نيز محدوديت استفاده از منابع زيرزميني را به دنبال دارد. بنابراين به موازات طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهري تهران مطالعه در مورد باز چرخش و استفاده مجدد فاضلاب صنايع براي كاهش آلودگي آبهاي زيرزميني و همچنين كاهش برداشت آب از منابع آبي لازم به نظر مي رسد.
در بين صنايع مستقر در محدوده شهر تهران، صنايع فلزي و كاني غير فلزي داراي 50 نفر كاركن و بيشتر به عنوان جامعه مورد بررسي انتخاب شدند كه حدود 2/44 درصد صنايع مستقر در محدوده شهر تهران را شامل مي شود.
با توجه به مراحل تحقيق، ابتدا مقادير كمي و كيفي آب و فاضلاب صنايع مذكور مورد بررسي قرار گرفت و در بعضي موارد روشهاي بازچرخش و استفاده مجدد پساب يادآوري شد.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه آب مصرفي صنايع فلزي و كاني غير فلزي محدوده تهران بزرگ حدود 44160 متر مكعب در روز مي باشد، كه با در نظر گرفتن 250 ليتر سرانه آب، مصرفي حدود 176640 نفر در روز مي باشد بيشترين مصرف مربوط به صنايع خودرو سازي است كه حدود 37 درصد مصرف آب را به خود اختصاص مي دهند. حدود 85 درصد صنايع آب فرآيند خود را از چاه و تنها 15 درصد از آب خام سد كرج تامين مي كنند.
مقدار فاضلاب توليدي صنايع فلزي و كاني غير فلزي محدوده تهران بزرگ حدود 38995 متر مكعب در روز مي باشد كه با احتساب ضريب 80 درصد تبديل آب به فاضلاب، تقريباً معادل فاضلاب توليدي 194975 نفر در روز مي باشد در بين صنايع فلزي و كاني غير فلزي، صنايع خودروسازي بيشترين مقدار توليد فاضلاب توليدي و همچنين كاهش مصرف آب، موارد باز چرخش با توجه به نوع فرآيند، در صورت امكان ارائه شد بخصوص در صنايع كاشي و سراميك و صنايع توليد محصولات آزبست- سيمان.
در انتها با توجه به اينكه حدود 90 درصد اراضي مناطق جنوب و جنوب غربي تهران يعني حدود 57065 هكتار از نوع اراضي درجه (1) و حدود 86 درصد اراضي مناطق ياد شده يعني حدود 24380 هكتار از نوع اراضي درجه (2) مي باشند، از پساب صنايع كه مراحل مختلف تصفيه را گذرانده و استانداردهاي آب مورد نياز كشاورزي رعايت شده است.
مي توان براي آبياري محصولات مختلف استفاده نمود. در مواقع عدم نياز به آب براي مقاصد كشاورزي مي توان پسابها را به منظور تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني مناطق غرب تهران كه سطح آب زيرزميني افت كرده است بكار برد.
كلمات كليدي: