بررسي كارايي سيستم لجن فعال بدون برگشت لجن و با جريان پيوسته

نويسنده: پژمان مويدي زاده
استاد راهنما: امير حسين محوي
استاد مشاور: محمود شريعت،‌ عليرضا مصداقي نيا، سيمين ناصري
تاريخ دفاع: 1378/06/10
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: فرآيند لجن فعال يكي از پركاربردترين روشها در تصفيه فاضلابها مي باشد. تقريباً در تمامي سيستمهاي لجن فعال كه با جريان پيوسته كار مي كنند، خط برگشت لجن يكي از مهمترين بخشهاي اين سيستمها مي باشد خط برگشت لجن علاوه بر افزايش هزينه هاي تصفيه خانه در مواردي مي تواند باعث محدوديتهايي در بهره برداري از تصفيه خانه شود. از جمله اين موارد مي توان به تنظيم ميزان برگشت لجن با توجه به عوامل حاكم بر حوض هوادهي و ته نشيني اشاره كرد كه اين كار در صورتيكه به هر دليل صحيح انجام نشود، مي تواند باعث بروز اختلال در امر تصفيه فاضلاب ( در حوض هوادهي يا مخزن ته نشيني ) گردد.
هدف اصلي از اين پژوهش ارائه و بررسي كارايي سيستم لجن فعال بدون برگشت لجن و با جريان پيوسته مي باشد.
جهت بررسي اين سيستم يك واحد نمونه آزمايشگاهي ( پايلوت) ساخته و مورد مطالعه قرار گرفته است. پايلوت سيستم مورد بررسي داراي دو مخزن كاملاً يكسان به حجم هر كدام 15 ليتر مي باشد. عملكرد سيستم به صورت يك چرخه متناوب مي باشد و داراي دو مرحله است. در مرحله اول مخزن 1 هوادهي و مخزن 2 عمل ته نشيني را انجام مي دهد و در مرحله دوم عملكرد سيستم معكوس شده و مخزن 2 هوادهي و مخرن 1 عمل ته نشيني را انجام مي دهد. بررسي اين سيستم در دو بخش صورت گرفته است، بخش اول در آزمايشگاه و بافاضلاب ساختگي، بخش دوم در تصفيه خانه فاضلاب شهرك قدس و با فاضلاب شهري. در مرحله آزمايش با فاضلاب ساختگي سيستم در مزانهاي ماند هوادهي برابر 2، 3، 4و 6 ساعت و در مرحله آزمايش با فاضلاب شهري در زمانهاي ماند 3، 4 و 6 ساعت مورد بررسي قرار گرفته است. زمان هر مرحله در چرخه عملكرد تناوبي سيستم ( مراحل تغيير عملكرد ) برابر زمان ماند هوادهي سيستم بوده است.
مطابق نتايج بدست آمده در مرحله آزمايش با فاضلاب ساختگي، كارايي سيستم در حذف COD در زمانهاي ماند 2، 43 و 6 ساعت به ترتيب برابر 4/87%، 91%، 94% و 7/97% بوده است. ميانگين غلظت MLSS در زمانهاي فوق به ترتيب : 3089، 3072، 3138و 3126 mg/l بوده است. متوسط غلظت اكسيژن محلول 14/2 mg/l بوده است. ميزان مواد معلق خروجي پساب در زمانهاي ماند فوق به ترتيب 46/5، 41/4 ، 13/4 و 5 mg/l بوده است.
در مرحله آزمايش با فاضلاب شهري كارايي سيستم در حذف COD در زمانهاي ماند 3، 4 و 6 ساعت به ترتيب برابر : 4/85%، 88% و 91% بوده است. ميانگين غلظت MLSS در زمانهاي ماند فوق به ترتيب 3177، 3210 و 313 mg/l و ميزان مواد معلق در پساب خروجي در زمانهاي ماند فوق به ترتيب : 3/7، 66/7 و 27/7 mg/l بوده است. متوسط غلظت اكسيژن محلول در اين مرحله 24/ 2 mg/l بوده است.
مطابق نتايج بدست آمده و بررسي هاي مقدماتي سيستم داراي كارايي بسيار مناسب در تصفيه فاضلابهاي شهري بوده و داراي مزاياي نسبت به ساير سيستمها مي باشد. در ضمن جهت شناخت كاملتر سيستم و كاربرد عملي آن احتياج به تحقيقات تكميلي مي باشد.
كلمات كليدي: