اثر بيماريهاي سيستميك بر روي انساج پريودنتال

نويسنده: مجيد رضائي
استاد راهنما: محمد شاه ابوئي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1371/09/30
مدرك: دكترا دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دندانپزشكي، پريودنتولوژي
چكيده:
كلمات كليدي: