بررسي ميزان آگاهي و نگرش پزشكان عمومي استان كرمانشاه از بيماري ايدز در سال 1379

نويسنده: علي دارابي، امير محمدي
استاد راهنما: علي الماسي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكتراي حرفه اي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمانشاه، پزشكي،
چكيده: ميزان آگاهي پزشكان عمومي از بيماري ايدز نقش مهمي در تشخيص بيماري، مراقبت از بيماران و ارائه آموزشهاي لازم به آنان و جامعه در جهت پيشگيري از ابتلاء به اين بيماري را دارد. اين مطالعه به منظور بررسي آگاهي و نگرش پزشكان عمومي استان كرمانشاه از بيماري ايدز بر روي 290 نفر از آنان در زمستان سال 1379 انجام شده است. نوع مطالعه توصيفي بوده كه با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر ويژگيهاي پزشكان نظير جنس، نوع اشتغال، سال فارغ التحصيلي، دانشگاه محل تحصيل و تعداد بيست سؤال كه دانش و نگرش پزشكان عمومي را مشخص مي نمود. با تكميل پاسخنامه در محل كار و در حضور اعضاء گروه تحقيقاتي اجرا گرديد. ميزان آگاهي پزشكان عمومي استان از بيماري ايدز بر اساس سؤالات مطرح شده و نتايج بدست آمده 75/37 از نمره صد مي باشد كه اين ميزان آگاهي در سطح بسيار ضعيف است. تنها 26.2درصد يعني تعداد 73 نفر از پزشكان مورد مطالعه داراي اطلاعات كافي از بيماري ايدز هستند. پزشكان خانم داراي اطلاعات بيشتري نسبت به آقايان مي باشند (نمره 42.32در مقابل نمره 65/36 از نمره صد). پزشكان شاغل در مراكز درماني دولتي نسبت به پزشكان شاغل در مطبهاي خصوصي داراي اطلاعات بيشتري هستند (نمره 41.82 در مقابل 36.28 از نمره صد) پزشكان فارغ التحصيل از دانشكده پزشكي كرمانشاه داراي اطلاعات ضعيف (نمره 41.45 از نمره صد) و فارغ التحصيلان ساير دانشكده هاي پزشكي كشور داراي اطلاعات بسيار ضعيف (نمره كمتر از 40%) هستند.
فارغ التحصيلان سالهاي اخير آگاهي بيشتري نسبت به فارغ التحصيلان سالهاي گذشته داشتند بطوريكه ميزان آگاهي فارغ التحصيلان سال 1379 داراي بالاترين نمره (نمره 43.33 از صد) هستند اين اطلاعات نسبت به فارغ التحصيلان جديد سير نزولي پيدا كرده بطوريكه فارغ التحصيلان سالهاي قبل از 1370 داراي اطلاعاتي در 21.40 درصد از بيماري ايدز هستند. ميزان نگرش و نحوه برخورد مطلوب پزشكان عمومي استان از بيماري ايدز نيز در سطح خيلي خوبي مي باشد (نمره 78.82از صد). در مجموع سطح آگاهي پزشكان عمومي نسبت به بيماري ايدز مطلوب نبوده اگر چه علاقمند ارتقاء سطح آگاهي خود بودند پيشنهاد مي شود در برنامه هاي آموزش پزشكي و آموزش مداوم تجديد نظر شود.
كلمات كليدي: