بررسي ميزان آگاهي طلاب حوزه علميه قم در مورد روشهاي انتقال و پيشگيري بيماري ايدز

نويسنده: حسين فضلي سروستاني
استاد راهنما: محمد علي اسحاقي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: هدف: تعيين ميزان آگاهي طلاب حوزه علميه قم در مورد روشهاي انتقال و پيشگيري از بيماري ايدز.
ابزار و روشها: ما در اين مطالعه توصيفي- تحليلي براي گردآوري داده ها از يك پرسشنامه 20 سؤالي و جهت آناليز آماري از نرم افزار SPSS-13 استفاده كرديم. متغيرهاي مورد بررسي شامل سطح آگاهي از ايدز، سن، جنس، وضعيت تأهل و مذهب بودند.
نتايج: اين بررسي بر روي 400 نفر از طلاب حوزه علميه قم انجام گرفت كه 81% آنها مرد و 19% زن بودند. اكثر شركت كنندگان در اين مطالعه در گروههاي سني 20 تا 39 سال و 40 تا 60 سال بودند كه به ترتيب 62.3% و 23.3% را شامل مي شدند. 79% از شركت كنندگان متأهل و 21% مجرد بودند. از نظر مذهب نيز 92% شيعه و 8% سني بودند. سطح آگاهي آنها بوسيله نمره كسب شده از پرسشنامه 20 سؤالي سنجيده شد كه در سه گروه ضعيف (نمره 7-0)، متوسط (14-8) و خوب (بالاي 14) به ترتيب 0.8%، 34.5% و 64.8% قرار داشتند.
نتيجه گيري: آگاهي كلي شركت كنندگان با ميانگين نمره 15.5از سطح خوبي برخوردار بود. اين آگاهي با سن(0.007=P) و متأهل بودن (0.002=P) ارتباط قوي داشت.
كلمات كليدي: