بررسي تظاهرات عصبي بيماران مبتلا به ايدز بستري شده در بيمارستان امام خميني تهران

نويسنده: علي طيبي
استاد راهنما: حميد بهادر
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: