نقص ايمني و رابطه آنها با بيماريهاي روماتيسمي

نويسنده: مجيد عبدالله زادگان قاسم آبادي
استاد راهنما: فريده احمدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده: كمبود پروتئين هاي كمپلمان ممكن است همراه با SEL يا ساير سندرومهاي مشابه باشد. به طور شايعتر، كمبود راه فعاليت كلاسيك دخالت دارد كه شامل آنهائي است كه ثانويه به كمبود مهار كننده ‍C1، هستند. در مورد C1، مدارك قوي وجود دارد كه اين همراهي بيش از چيزي است كه در نتيجه شانس انتظار مي رود. اغلب، تابلوي كلينيكي با SLE كلاسيك متفاوت است. احتمال درگيري پوست بيشتر است، بيماري كليوي كمتر است، سطوح آنتي بادي بر عليه DNA خود كم است يا وجود ندارد و معمولاً رسوبات Ig و كمپلمان در پوست وجود ندارد. مكانيزم براي اين همراهي ممكن است اثرات C4 ,C3 بر روي رسوب يا حل كردن كمپلكس هاي ايمني يا عمل كردن روي گيرنده كمپلمان سطحي سلول باشد. عفونتهاي ناسيرياي راجعه يا منتشر در بيماراني كه در اجزاء كمپلمان حمله به غشاء نهائي نقص دارند، شايع است.
كلمات كليدي: