بررسي سرولوژيك عفونت HIV در بيماران مبتلا به سل

نويسنده: محمد رضواني
استاد راهنما: محمدرضا مسجدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: