بررسي ايدز در بيماران تحت همودياليز

نويسنده: شادان كبيري ابيانه
استاد راهنما: نژادگشتي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: در حاليكه دنيا ريشه كني بيماري آبله و مهار نمودن بعضي از بيماريهاي واگير را جشن مي گرفت ناگهان در دهه 80 بيماري مهلك و خانمان برانداز ايدز(AID'S) چهره كريه خود را به جهانيان مخصوصاً جامعه پزشكي نشان داد و در عرض چند سال شروع به كشتار صدها هزار نفر نمود. اين بيماري كه در سالهاي اول و دوم مخصوص آمريكا و آفريقا بود در عرض چند سال جهانگير بودن خود را اعلام نمود بطوريكه امروز اكثر كشورهاي جهان كم و بيش آلوده به اين بيماري مي باشند.
اين سندرم ابتدا در سال 1981 شناخته و در سال 1983 بعنوان يك بيماري ويروسي گزارش شد عامل آن يك رتروويروس بنام Human Immuno Deficiency Virus)HIV) مي باشد كه لنفوسيتهاي T-helper را آلوده مي كند و باعث اختلال عمل و كاهش اين سلولها شده و باعث ايجاد عفونتهاي فرصت طلب و ساركوم كاپوزي و ساير نئوپلاسمها مي شود.
حدس زده مي شود كه بين 8-10 ميليون نفر در دنيا آلوده به ويروس ايدز باشند كه احتمالاً حدود 50% آنها تا سال 2000 جان خود را از دست خواهند داد. تعداد بيماران روز به روز رو به افزاش است به طوريكه بين اكتبر 1988 تا اكتبر 1990 تعداد بيماران گزارش شده از 119818 به 288337 نفر بالغ گرديده كه افزايشي برابر 240% را در اين مدت كوتاه نشان مي دهد. پيش بيني مي شود كه آمار گزارش شده نيمي از بيماران را شامل شود.
سه راه اصلي انتقال بيماري تماس جنسي، فرآورده هاي خوني و انتقال از مادر به جنين است. بنابراين هموسكسوئل ها، معتادين مواد مخدر تزريقي و هموفيلي ها گروههاي در معرض خطر اصلي را تشكيل مي دهند.
با توجه به راه انتقال اين احتمال وجود دارد كه بيماراني كه تحت درمان با همودياليز مي باشند بعلت نياز به ترانسفوزيونهاي مكرر جهت آنمي يا آمادگي جهت پيوند كليه و همچنين از راه كليه پيوندي يكي از گروههاي در معرض خطر براي آلودگي به ويروس ايدز باشند.
اين رساله در حقيقت بررسي احتمال بروز اين بيماري در بيماران تحت همودياليز مي باشد و همچنين شيوع اين بيماري را در بيماران همودياليزي در جهان و ايران نشان مي دهد.
كلمات كليدي: