تهويه تونلهاي تالون در مراحل مختلف حفاري

نويسنده: اردشير پيوندي
استاد راهنما: محمدجواد جعفري
استاد مشاور: محمد فشاركي، شهناز باكند
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، بهداشت،
چكيده: پروژه آزاد راه تهران- شمال يكي از بزرگترين پروژه هاي عمراني (جاده اي) كشور است كه در نهايت تهران را از طريق يك آزادراه به شهرستان چالوس در كناره هاي درياي مازندران مي رساند. در طول 121 كيلومتري اين آزاد راه حدود 35 كيلومتر تونل دو قلو ساخته خواهد شد و از 80 واحد تونل احداثي در اين آزاد راه دو واحد آن جزء درازترين تونلهاي ايران خواهد بود. تونل اول بنام تالون و بطول تقريبي 5 كيلومتر و تونل ديگر بنام البرز بطول تقريبي 5/6 كيلومتر مي باشد.
در پروژه هاي راهسازي، حفاري تونل از سخت ترين، وقت گيرترين و پرهزينه ترين بخشهاي كار محسوب مي شود. آلودگي بيش از حد هواي تونل يكي از عوامل محدود كننده فعاليتهاي كاري در تونل مي باشد. در حفاري تونل به روش انفجار يكي از روشهايي كه با اعمال آن زمان حفاري را مي توان كاهش داد طراحي مناسب سيستم تهويه مي باشد.
در اين پايان نامه تهويه تونلهاي تالون در حين حفاري مطالعه و روشهاي مختلف تهويه تونلهاي در حين حفاري مشخص گرديده است. سيستم تهويه اين تونلها با روشهاي مختلف مكشي، دمشي و تركيبي طراحي شده است. و پس از مقايسه ويژگيهاي روشهاي مختلف از نظر كارائي، امكانپذيري و هزينه، بهترين آنها براي طراحي سيستم تهويه تونلهاي تالون انتخاب شده است. تاثير جنسهاي مختلف كانال (فلزي، پي وي سي، پارچه اي)، قطرهاي مختلف كانال(1، 1.1، 1.2، 1.5،1.4،1.3 متر) و فواصل مختلف نصب بادبزن در طول كانالهاي تهويه (200، 600، 1200، 2400، 4896 متر) نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
سيستم تهويه تركيبي با دريچه تبديل مكش به دمش و كانالهاي فلزي داراي ضريب نشست 34=K به دليل قابليتها و مزاياي خاصي كه دارد به عنوان يك روش ارجح انتخاب گرديد و سرانجام سيستم تهويه براي حالتي كه 14 جبهه كار همزمان در حفاري تونل فعال هستند ، در 7 فاز مختلف متناسب با پيشروي حفاري در تونل طراحي شده است.
نتايج بدست آمده از اين مطالعه عبارتند از:
1.تهويه مكشي به علت آنكه غلظت آلاينده ها را در سينه كار به حداكثر مي رساند بجز در ساعات اوليه بعد از انفجار مناسب نمي باشد.
2.تهويه دمشي در ساعات اوليه بعد از انفجار به علت پخش ذرات گرد و غبار و گازهاي آلاينده در تمام تونل، مناسب نمي باشد.
3.تهويه تركيبي با دو كانال مكش و دمش جداگانه باعث مي شود در قسمتهايي از تونل جريان هوا بدون حركت و ساكن بماند.
4.روش تهويه تركيبي با دريچه تبديل مكش به دمش بهترين روش تهويه مي باشد.
5.با توجه به طول زياد كانالهاي تهويه بهترين جنس كانال، آهن گالوانيزه با ضريب نشت 34=k مي باشد.
6.در سيستم تهويه تركيب با دريچه بهترين حالت فواصل نصب بادبزن 2400 تا 1200 متر است.
7.اقتصادي ترين روش از نظر انرژي مصرفي و طول كانال مورد نياز به ترتيب در حفاري همزمان سه تونل و سپس در حفاري همزمان دو تونل مي باشد.
كلمات كليدي: