بررسي وضعيت بهداشت محيط كار در كارگاههاي توليد ظروف يكبار مصرف در منطقه باباسلمان در اسفند 79

نويسنده: عليرضا شيري
استاد راهنما: احمد كفاشي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: بررسي توصيفي (descriptive) وضعيت بهداشت محيط در كارگاههاي توليد ظروفي يكبار مصرف در منطقه باباسلمان شهريار، هدف مطالعه حاضر بود.
اين نگاشته، اهداف پژوهشي زير را به دنبال داشت:
1- وضعيت بهداشتي آب، مصرفي كارگاهها
2- وضعيت ساختمان و كف كارگاهها
3- وضعيت ساختمان و كف آشپزخانه كارگاهها
4- وضعيت دفع زباله هاي جامد
5- وضعيت دفع فاضلاب
روش اجرايي پژوهش: شامل 20 مورد از كارگاههاي توليد ظروف يكبار مصرف در منطقه بابا سلمان كه به شكل غير تصادفي و آسان و قابل شناسايي توسط پژوهشگر، انتخاب شده بودند.
ابزار گردآوري داده ها: شامل چك ليست، مشاهده و مصاحبه بود. نحوه انجام كار با مراجعه پرسشگر به محل و استفاده از ابزار گردآوري، صورت گرفت. با روشهاي آناليز آمار توصيفي داده ها به شكل جداول توزيع فراواني، متناسب با متغيرها نمايش داده شدند.
نتايج: از نظر ساختماني، 65% از كف كارگاهها با جنس سيماني خود، حائز قابليت شستشوي «بد» شدند و 25% موزائيك، قابليت «متوسط» شستشو و تنها 19% سنگي، حائز رتبه خوب بودند. همچنين 25% ديوارها گچي و 50% سيماني و 25% سراميكي بودند.
در آشپزخانه، 50% كف ها سيماني و 40% موزائيكي و 10% سنگي بودند.
تنها 35% آشپزخانه ها، پوشش توري پنجره داشتند و لذا به لحاظ فراواني حشرات موذي 40% آشپزخانه كارگاهها بيش از 3 مگس در لحظه، در خود داشتند به لحاظ دفع زباله، 55% كارگاهها حاوي سطل دردار و 45% فاقد در بودند، و 60% كارگاهها كيسه زباله مناسب استفاده مي كردند.
در بررسي آب، 90% كارگاهها از چاه عميق بهره مي جويند، و 85% آب مصرفي آنها كلرزني نمي شود و لذا 40% آب مصرفي كارگاهها، آلودگي كلي فرمي داشت.
به لحاظ دفع زباله صنعتي، تنها 65% كارگاهها به شكل هفتگي و منظم با وانت بار زباله خود را در كيسه ريخته و حمل مي كنند و 35% كارگاهها، زباله پراكنده مي كنند و از نظر دفع فاضلاب، چاههاي سطحي 60% محمل اين مواد هستند.
توالت كارگاهها: 70% كف سيماني داشتند و تنها 75% آنها كاسه چيني داشتند و از نظر سرويس 50% فقط شير آب خالي داشتند و 50% دستشويي ها داراي صابون اعم از مايع يا جامد بودند.
كلمات كليدي: