استفاده از ازن در تصفيه پيشرفته پساب ثانويه تصفيه خانه صاحبقرانيه تهران

نويسنده: سعيد نادعلي علوي بختياروند
استاد راهنما: فروغ واعظي
استاد مشاور: منصور غياث الدين، اشرف السادات مصباح، فروغ واعظي
تاريخ دفاع: 1377/12/25
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: در حالي كه نياز به آب رو به افزايش است استفاده از پساب هاي تصفيه شده نيز معمولاً مسئله آفرين مي باشد. علت اين است كه پسابهاي مرحله ثانويه سرشار از ميكروارگانيسم ها و مواد آلي گوناگون هستند كه از مراحل قبلي تصفيه بجا مانده است. يكي از مهمترين راهها جهت تصفيه پيشرفته پساب استفاده از اكسيداسيون شيميايي جهت حذف هم زمان مواد آلي و عوامل بيماريزا مي باشد. از ميان عوامل اكسيد كننده، ازن بدليل قدرت بسيار خوب در حذف مواد آلي و همچنين تقويت اكسيژن محلول پساب و آبهاي پذيرنده و عدم اضافه شدن مواد جامد به آب در تصفيه پيشرفته پساب و گندزدايي آن بسيار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به گسترش سريع تصفيه خانه هاي فاضلاب كشور در حال حاضر و سالهاي آينده، همواره دغدغه انتخاب بهترين گزينه جهت گندزدايي و تصفيه نهايي وجود داشته و خواهد داشت. از اينرو در اين تحقيق سعي بر آن بر شده است كه به بررسي خصوصيات و توانايي ازن در تصفيه پيشرفته پساب مرحله ثانويه صاحبقرانيه تهران پرداخته شود. در اين تحقيق ازن به روش پرتوتابي فرابنفش هواي فشرده و با بكارگيري 4 لامپ فرابنفش توليد شده است قدرت توليد اين لامپ ها طبق بررسي انجام شده برابر 74/0 ميلي گرم ازن در هر دقيقه (05/0 وزني) بوده است. با توجه به زمان هاي ازن زني برابر 120، 60، 30 دقيقه ضريب انتقال 95 درصد و حجم دو ليتري راكتور، مقدار ازن بكار گرفته شده در تصفيه پساب به ترتيب برابر 5/10، 21 و 42 ميلي گرم در ليتر بوده است. در اين تحقيق تاثير ازن بر پارامترهاي زير طي زمانهاي ماند مختلف بررسي و نتايج زير حاصل شده است :
اثر بر PH پساب : ازن زني طي زمانهاي ماند از 15 تا 180 دقيقه موجب ارتقاء PH شده است. حداكثر افزايش در حد 05/1 و در زمان 180 دقيقه و حداقل رقم 4/0 در زمان 15 دقيقه حاصل گرديد.
اثر بر ميزان مواد معلق :
با انجام ازن زني پساب بمدت 30 و 60 دقيقه، كاهش مواد معلق پساب بترتيب تا حد 28 و 60 درصد ملاحظه شده است.
اثر بر ميزان COD :
با انجام ازن زني پساب بمدت 30، 60 ، 120 دقيقه، كاهش ملاحظه شده در ميزان COD به ترتيب در حد 17، 24، 31 درصد بوده است.
اثر بر ميزان BOD5 :
اما بايد گفت حذف 20 درصد از BOD در 30 دقيقه ما شاهد اضافه شد BOD به اندازه 2 درصد در يكساعت ازن زني بوديم. در نهايت درصد حذف بعد از 2 ساعت ازن زني به 7/32 درصد رسيده است.
اثر بر MPN :
متوسط مقدار MPN در ورودي برابر 7 10 ×4/1 را عدد كليفرم در هر 100 ميلي ليتر بوده است. حداقل MPN اندازه گيري شده در ورودي برابر 30000 بوده است مقدار MPN بعد از 30، 60، 120 دقيقه ازن زدني به ترتيب 4/87، 4/99، 86/99 درصد وزن حذف نشان داده است.
در مجموع استفاده از ازن جهت كاهش مواد معلق BOD و COD پساب ثانويه تا حد مقبول براي استفاده مجدد موثر بوده است. اما در حصول نتايج قابل اطمينان براي گندزدايي علي رغم كسب راندمان حذف تا نزديك 9/99% كفايت نمي نمايد.
كلمات كليدي: