نظري به وضع بهداشت دبستانهاي شهر رشت و نحوه آموزش بهداشت در آموزشگاهها

نويسنده: آزين فخرايران
استاد راهنما: نويدي كسمائي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1349/01/01
مدرك: فوق ليسانس علوم بهداشتي آموزش بهداشت
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت،
چكيده: از شهريورماه 48 كه توفيق خدمت در استان گيلان نصيب خانواده من شد. هر روز با ديدار مناظر زيبا و رودخانه هاي پرآب، مزارع سرسبز و درياي خروشان و جنگلهاي انبوه علاقه من به سرزمين گيلان زيادتر شد.
حس كنجكاوي من را بر آن داشت كه مطالعه نمايم همانطور كه طبيعت در اين منطقه گشاده دستي كرده آيا بشر نيز پا به پاي طبيعت پيشرفته است؟
آيا كوشش و فعاليت آنها تكميل كننده اعمال طبيعت است؟
با به وجود آمدن دستگاهها و سازمانهاي جديد توانسته اند همگام با پيشرفتهاي جديد پيش بروند و مقام استان گيلان را كه هميشه از مناطق پيش رو بوده است حفظ بنمايد؟
آيا جهت بالا رفتن سطح فكر و زندگي اجتماعي افراد و شناخت و درك واقع انسانها كوششهاي پي گير شده است؟
آيا با اطفال كه زيربناي جامعه اند و پيشرفت آينده هر منطقه بوجودشان بستگي دارد توجه شده و ميشود؟
چون امروزه دنيا پي برده است كه اگر جامعه اي بخواهد دوام و قوام داشته باشد مي بايستي تربيت كودكان آن جامعه در مرحله اول قرار گيرد.
كلمات كليدي: