بررسي تأثير حضور مراقبين بهداشت مدارس بر بهداشت محيط مدارس ابتدايي شهر تهران

نويسنده: مجيد جاويد
استاد راهنما: فاطمه دباغي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/06/01
مدرك: كارشناسي ارشد آموزش پرستاري بهداشت جامعه
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پرستاري و مامائي،
چكيده: اين پژوهش يك مطالعه مقايسه اي مي باشد كه به منظور بررسي تأثير حضور مراقبين بهداشت مدارس بر بهداشت محيط مدارس ابتدايي شهر تهران انجام گرفته است.
روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بوده كه ابتدا شهر تهران به پنج منطقه جغرافيايي تقسيم شد و سپس از مناطق آموزش و پرورش موجود در هر منطقه جغرافيايي يك منطقه بصورت تصادفي انتخاب و سپس مدارس موجود در آن منطقه برحسب داشتن و نداشتن مراقب بهداشت به دو گروه تقسيم و نمونه ها به طور مساوي از هر گروه به صورت تصادفي انتخاب و مورد مشاهده قرار گرفتند. تعداد كل نمونه اين پژوهش يكصد مدرسه (50 مدرسه با و 50 مدرسه بدون مراقب بهداشت) از 1010 مدرسه ابتدايي پسرانه شهر تهران مي شود.
در اين پژوهش ابزار گردآوري داده ها فرم فهرست كنترل بود كه علاوه بر مشخصات واحدهاي مورد پژوهش شامل 31 موضوع درخصوص وضعيت و شرايط بهداشت محيط مدارس بوده است كه براي هر مورد امتيازاتي بر حسب وضعيت از صفر تا دو امتياز در نظر گرفته شد و معيار سنجش امتيازات كسب شده مدارس بوده است.
نتايج پژوهش نشان داد كه اكثريت مدارس فاقد مراقب بهداشت، از نظر وضع بهداشت محيط در شرايط بد قرار دارند و 42 درصد مدارس داراي مراقب بهداشت در وضعيت خوب و 34 درصد آنها در حد قابل قبول قرار داشته اند در مقايسه تفاوت آماري معني داري بين دو گروه مدارس با و بدون مراقب بهداشت بدست نيامد ولي در تجزيه و تحليل مورد به مورد و مكان به مكان تفاوتهاي آماري معني داري خصوصاً در رابطه با وضعيت بهداشت و پاكيزگي بوفه و محل عرضه مواد غذايي مشاهده گرديد.
كلمات كليدي: