بررسي آلودگي به ويروس نقص ايمني اكتسابي (HIV) در مبتلايان به بيماري سل در اصفهان

نويسنده: مرتضي پوراحمد
استاد راهنما: حسن صالحي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/05/01
مدرك: دكترا دكتراي بيماريهاي عفوني و گرمسيري
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: يكي از عوامل بروز بالاي سل در يك جامعه، آلودگي به ويروس نارسايي ايمني انساني (Human Immunodeficiency Virus) ياHIV مي باشد، كه اين مساله در بسياري از كشورهاي پيشرفته در كنار عوامل خطر ديگر از عوامل مهم افزايش بروز شيوع سل بشمار مي رود. سوالي كه مطرح است، آن است كه آيا در جامعه ما (اصفهان) نيز آلودگي بهHIV ريسك فاكتور مهمي براي ابتلا به سل بشمار مي رود يا خير؟ و آيا لازم است كه در برخورد با هر بيمار مبتلا به سل، وي از نظر ابتلا بهHIV نيز بررسي شود؟ لذا اين مطالعه با هدف بدست آوردن توزيع فراواني بيماران مبتلا به سل بر حسب آلودگي به HIV درشهر اصفهان در سال 1377 صورت گرفت.
روشها: براي اين منظور همه بيماران مبتلا به سل تحت درمان، در شهر اصفهان بيماران مراجعه كننده به مراكز مبارزه با سل نواب صفوي و بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان الزهرا (س) در سال 1377، مورد مطالعه قرار گرفتند، و از همه آنها، نمونه خون گرفته شد و پس از جداسازي سرم، بوسيله روش اليزا (ELISA) آنتي بادي ضدHIV رديابي شد. علاوه بر اين بيماران مبتلا به سل از نظر سن، جنس و مليت نيز مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتايج: از بين همه بيماران مورد مطالعه فقط يك پسر بچه 14 ساله كه مورد (Case) شناخته شده هموفيلي بود كه با گرفتن خون آلوده مبتلا به آلودگي باHIV شده بود. از 164 بيمار مورد مطالعه 80 نفر آنها مرد (8/48%) و 84 نفر آنها زن (2/51%) بودند. هم چنين از نظر مليت 90 نفر بيماران ايراني و 74 نفر آنها اهل كشور افغانستان بودند. حدود 7/70 درصد بيماران مبتلا به عفونت سلي ريوي بودند و 3/29 درصد آنها سل غير ريوي داشتند، و از بين مبتلايان به سل غير ريوي فراواني ابتلا به سل اسكلتي بالاتر از بقيه انواع سل خارج ريوي بود، (21 مورد از 48 مورد معادل 7/34 درصد). از نظر گروه سني بيشترين تعداد بيماران در گروه سني 24-15 سال بود (46 نفر) و كمترين آنها در گروه سني 14-0 سال قرار داشتند (4نفر).
بحث: در اين مطالعه معلوم شد كه فراواني بيمارانHIV مثبت در بيماران مبتلا به سل در اصفهان بسيار پايين است، و بر خلاف بسياري از نقاط دنيا آلودگي به ويروس نقص ايمنيHIV در شهر اصفهان ريسك فاكتور مهمي براي ابتلا به بيماري سل نمي باشد.
كلمات كليدي: