جلوگيري از اتلاف كروم در صنعت آبكاري و بررسي امكان بازيافت آن به روش تبادل يون

نويسنده: نعمت اله اسمي
استاد راهنما: فروغ واعظي
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، اشرف السادت مصباح
تاريخ دفاع: 1377/11/20
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: فاضلاب صنعت آبكروم كاري عمدتاً ناشي از عمليات شست و شوي قطعات آبكاري شده و يا ريخت و پاشهاي احتمالي وان آبكاري بوجود مي آيد. در اين صنعت به منظور جلوگيري از دست رفتن كروم بايستي از ميزان حجم فاضلاب قابل توليد كاست تا بتوان به انتخاب روش تصفيه مناسب آن اقدام نمود. در اين تحقيق در روش بازيابي كروم با استفاده از مبادله كننده هاي يوني كه با هدف تصفيه و استفاده مجدد از كرومات موجود در فاضلاب آبكروم كاري استفاده گرديد، با بكارگيري دو ستون رزين كاتيوني و آنيوني اقدام به حذف آنيونها و كاتيونهاي فاضلاب يك واحد صنعتي آبكروم كاري (كارخانه ايندامين) شد است. براي حذف آلاينده هايي مانند مواد آلي از كربن فعال گرانول استفاده شد. يون كرومات جذب شده در رزين آنيوني با استفاده از محلول سود 5 درصد بازيابي شده و جهت تخليص آن با عبور از يك ستون كاتيوني اسيد كروميك استحصالي با غلظت مناسب قابل برگشت به وان آبكاري تهيه گرديد، ضمن اينكه آب بدست آمده از ستونهاي تبادل يون آب تقريباً بدون يوني است كه قابل مصرف در ساير امور است.
در ده نمونه فاضلاب مورد آزمايش كه به روش نمونه برداري مركب برداشته شد غلظت كروم بين 250 تا 450 ميلي گرم در ليتر متغير بوده است و با توجه به حجم پساب عبور داده شده از رزين ها، از مجموع 25/6 گرم كروم اعمال شده به سيستم 24/6 گرم آن بازيافت شده است. به اين ترتيب بايد گفت كارايي سيستم تبادل يون مورد بررسي حدود 8/99 درصد بوده است. از اين سيستم عبور حدود 25 ليتر فاضلاب تا رسيدن به نقطه شكست (غلظت خروجي يك ميلي گرم در ليتر استاندارد تخليه پساب) صورت گرفت. در نهايت با توجه به كارايي بسيار بالايي اين سيستم در بازيابي كروم همراه با بهره برداري نسبتاً ساده آن مي توان گفت كه از بين هفت روش پيشنهاد شده براي تصفيه و بازيافت كروم در صنايع آبكاري، روش تبادل يون بعنوان يكي از مناسبترين گزينه در تصفيه فاضلاب اين صنايع در كشور قابل بكارگيري مي باشد.
كلمات كليدي: