تظاهرات عصبي ايدز و سردرد مربوط به آن

نويسنده: محمدرضا بهمنش
استاد راهنما: مصطفي شيرزادي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/12/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: بيماري ايدز از جديدترين عفونتهاي ويروسي ميباشد كه در سالهاي اخير شناسائي شده و بدليل درصد بالاي مرگ و مير مورد توجه سازمان بهداشت جهاني (WHO) و بهداشت عمومي قرار گرفته است. اين عفونت اولين بار در سال 1981 شناسائي شده و اولين گزارش رسمي در مورد آن در همان سال منتشر گرديد. از آن زمان تاكنون هر سال بر تعداد قربانيان اين بيماري افزوده شده و تقريباً از تمامي كشورهاي جهان گزارشاتي در اين زمينه به چشم مي خورد. هرچند برخي از كشورها موارد كمي را گزارش كرده اند، اما بدرستي معلوم نيست كه علت كم بودن موارد بيماري، كمبود امكانات آزمايشگاهي كافي براي تشخيص بيماري بوده و يا واقعاً علت آن كم بودن واقعي مواد اين بيماري در آن كشورها ميباشد. تا سال 1371 در ايران 142 مورد آلودگي به ويروس ايدز شناسائي شده است كه از اين تعداد 138 نفر بعلت استفاده از فرآورده هاي خوني آلوده و 4 نفر ديگر از طريق روابط جنسي نامشروع در خارج از كشور آلوده شده اند. پس از اين گزارش كليه فرآورده هاي خوني كه از خارج وارد مي شوند و نيز كليه كيسه هاي خون مورد آزمايش از نظر ويروس ايدز قرار ميگيرند . ايدز در كشور ما، هنوز به عنوان يك مشكل بالقوه مطرح است ولي قبل از اينكه بصورت يك مشكل بالفعل درآيد، لازم است اقدامات پيشگيرانه در اين مورد انجام شود. در اينجا سعي شده است پس از آشنائي كلي با بيماري ايدز، تظاهرات عصبي آن شناسايي شده و سردرد مربوط به ايدز، بعنوان يكي از تظاهرات عصبي بيماري مورد بررسي قرار مي گيرد.
كلمات كليدي: