ايدز و عوارض چشمي آن

نويسنده: مريم اعتمادي فر، فريده جعفري
استاد راهنما: محمد قريشي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/11/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: تأكيد اصلي و عمده يك ژورنال چشم پزشكي كه مشتركان آن درگير ارائه خدمات چشمي مي باشند دادن اطلاعات و آگاهيهائيست كه ارائه اين خدمات را تسهيل و تسريع مي كند. اگرچه كه اين هدف در اين شماره مجله در رابطه با ايدز (AIDS) و چشم پزشكي است اهداف مهم ديگري نيز وجود دارد.
دكتر Bolan در فصل بسيار جالب خود و با روش مخصوص به خود بعضي از اين اهداف را عنوان كرده است. چشم پزشك علاوه بر يك ارگان، يك انسان را نيز معالجه مي كند. انساني كه ممكن است نگراني ذهني او بر بيماري چشمي موقت او سبقت گيرد. انساني كه ممكن است بيماريش به يك زندگي بسيار كوتاه خاتمه بخشد و بيماري كه در حال حاضر درماني برايش وجود ندارد. مواجه شدن با چنين آينده تلخي براي بيمار سخت بوده و واضح است كه براي پزشك نيز مشكل مي باشد. ولي ما مقيد هستيم كه تمام اين مشكلات را اعم از چشمي و يا غيرچشمي با بيمارانمان در ميان بگذاريم. بر اساس عقيده international ophthalmology clinics در اين شماره از مجله، مسئوليتمان را بصورت بيان مشكلات چشمي و غيرچشمي كه بيمار مبتلا به ايدز با آن مواجه است به طريق ميانه رو، دقيق و كامل انجام دهيم و نتيجتاً اين كار به چشم پزشك جهت ارائه خدمات مراقبتي كمك خواهد كرد.
كلمات كليدي: