بررسي و تعيين سطح آگاهي كارورزان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در مورد ايدز در سال 1377

نويسنده: حسين سلطاني
استاد راهنما: ايرج كريمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/12/01
مدرك: دكتراي حرفه اي دكتراي حرفه اي پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: ايدز، مشكل بزرگ جامعه بشري است كه براي حل آن، همه اقشار بايد تلاش كنند. در اين ميان، چون پزشكان نقش مهمتري دارند، لازم است تا آگاهي آنان در ابعاد گوناگون اين مساله، در حد قابل قبول جهت ايفاي نقش حياتي آنان باشد. به همين دليل، در اين تحقيق قصد آن بوده كه سطح آگاهي كارورزان كه پزشكان آينده هستند، در مورد راههاي انتقال و روشهاي پيشگيري از ايدز و هچنين اهميت تشخيص زودرس مبتلايان به ايدز چه اندازه است تا معلوم شود آيا ارائه درسهاي ويژه در اين مورد براي كارورزان نياز است يا خير؟
بدين منظور تعداد 225 كارورز از كارورزان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به عنوان حجم نمونه بطور تصادفي انتخاب شدند كه پرسشنامه اي حاوي20 سوال چهار جوابي را پاسخ دهند. اين كارورزان در تاريخ شنبه 17/11/1377 بطور همزمان در بيمارستانهاي الزهرا ، خورشيد ، كاشاني و فيض به پرسشها پاسخ دادند. نوع مطالعه توصيفي و مقطعي بود و بر همين اساس، پاسخهاي كارورزان بر اساس گذراندن يا نگذراندن بخش عفوني، تجزيه و تحليل شد. در اين تحقيق اين نتيجه حاصل شد كه در مورد اهميت تشخيص زودرس مبتلايان به ايدز، از كارورزاني كه بخش عفوني را گذرانده بودند 64% و از كارورزاني كه نگذرانده بودند، 48% نمره قبولي كسب كردند. (005/0>>P) در مورد راههاي انتقال ايدز از كارورزاني كه بخش عفوني را گذرانده بودند 84% و آنها كه نگذرانده بودند 2/83% نمره قبولي كسب كردند. (P>0.2 و P<0.3) و در مورد روشهاي پيشگيري از ايدز كارورزاني كه بخش عفوني را گذرانده بودند 90% و آنها كه نگذرانده بودند 95.2% توانستند نمره قبولي كسب كنند. (P>0.5 و P<0.1) نتيجه كلي آن كه ميزان آگاهي كارورزان در مورد راههاي انتقال و روشهاي پيشگيري از ايدز، بويژه آنهايي كه بخش عفوني را نگذرانده اند، كافي نمي باشد و آموزشهاي ويژه در اين مورد، نياز مي باشد.
كلمات كليدي: ايدز، كارورز، تشخيص