بررسي كاربرد يك روش ادغامي با استفاده از پرمنگنات پتاسيم جهت تصفيه فاضلاب صنايع چرمسازي

نويسنده: تمنا هوشمند
استاد راهنما: فروغ واعظي
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، محمود شريعت
تاريخ دفاع: 1377/11/19
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: صنعت چرمسازي در رديف محدود صنايعي محسوب مي شود كه فاضلاب آن داراي هر سه نوع آلودگي شديد فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي مي باشد. لذادر روشهاي متعارف مراحل و فرآيندهاي متعددي براي تصفيه آن لازم است. در اين تحقيق مهمترين هدف از انتخاب و كاربرد پرمنگنات پتاسيم جهت تصفيه فاضلاب چنين صنعتي محدود نمودن مراحل تصفيه در يك مرحله واحد مي باشد. لازم بذكر است كه در حال حاضر صنايع چرمسازي رشد چشم گيري را در سطح كشور نشان مي دهند.
پرمنگنات پتاسيم از جمله مواد شيميايي است كه براي چندين منظور در تصفيه آب و فاضلاب قابل كاربرد است. اين تركيب با فرمول شيميايي KmnO4 اكسيد كننده قوي و گندزدايي ايده آل محسوب مي شود و هم زمان از قدرت كم و بيش خوب منعقد كنندگي نيز برخوردار است.
در اين بررسي كارايي اين تركيب در تصفيه فاضلاب صنعت چرم سازي مورد بررسي قرار گرفته است.
در مجموع 10 نمونه فاضلاب مخلوط صنعت چرمسازي كه به روش نمونه برداري مركب برداشت شده است تحت تصفيه با محلول پرمنگنات پتاسيم قرار گرفت.
پي اچ بهينه جهت ادغام مراحل تصفيه بر مبناي حداكثر حذف اكسيژن مورد نياز شيميايي COD با آزمايش جار در حد 10 تعيين گرديد كه مشخص شد نزديك به پي اچ واقعي فاضلاب مخلوط اين صنعت (5/9 الي 6/10) نيز مي باشد. اين پي اچ همچنين جهت جذف كدورت مناسب مي باشد. حذف COD در پي اچ بهينه از حداقل 94 تا حداكثر 98 درصد بود. غلظت پرمنگنات مصرف شده جهت اين تصفيه حداقل 9/3 و حداكثر 2/6 گرم در ليتر بود. پرمنگنات پتاسيم هم مواد معلق را منعقد نمود و COD مربوط به مواد معلق را كاهش داد و هم با اكسيداسيون مواد محلول، COD محلول را از حداقل 93 تا حداكثر 98 درصد تقليل داد. تحت همين شرايط حذف كدورت نيز بسيار چشمگير و در حد 99 الي 9/99 درصد بود. فاضلاب بعد از تصفيه با پرمنگنات كاملاً شفاف شد. البته افزايش پي اچ موجب بهبود جزئي در حذف كدورت مي گردد ولي انتخاب پي اچهاي بالاتر بدلائل تاثير بر دستگاهها، افزايش هزينه ومشكلات دفع پساب در محيط زيست موجه نخواهد بود.
تعيين قدرت گندزدايي پرمنگنات در تصفيه فاضلاب صنعت چرمسازي توسط سنجش شاخص MPN صورت گرفت. در كليه نمونه ها كه كليفرم اوليه آنها 46000 تا 200000 عدد در 100 ميلي ليتر بود. بعد از تصفيه با پرمنگنات شاخص مزبور به صفر تقليل يافت.
امتياز شايان ذكر ديگر از كاربرد پرمنگنات پتاسيم در مقايسه با ساير منعقد كننده هاي شيميايي حجم كمتر لجن نهايي بود. لجن حاصل از تصفيه هر ليتر فاضلاب چرمسازي با محلولهاي ذكر شده از پرمنگنات پتاسيم از حداكثر 250 ميلي ليتر تجاوز ننموده و مسلم است كه اين حجم باقيمانده داراي اكسيژن خواهي قابل اهميتي نبوده و لذا مستلزم عمليات اضافي نظير هضم نمي باشد. رنگ لجن پرمنگنات قهوه اي مايل به سياه بود و برخلاف لجن هاي منعقد كننده هاي متعارف حالت ژلاتيني نداشت.
كلمات كليدي: