بررسي آلودگي هواي شهر اصفهان از نظر ذرات معلق، سرب و SO2

نويسنده: رحمت ا.. چوپاني
استاد راهنما: ايوب تركيان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت، گروه مهندسي بهداشت محيط
چكيده: هواي آلوده خطرناك ترين دشمن سلامتي شهروندان است. آلودگي هوا به ساختمان ها، آثار تاريخي، فضاي سبز و محصولات كشاورزي و دامي نيز خسارات بيشماري وارد مي سازد. اصفهان مانند ساير شهرهاي بزرگ جهان در معرض خطر آلودگي هوا قرار دارد. انجام مطالعات مربوط به ميزان انتشار و غلظت موجود آلاينده ها در اتمسفر شهر اصفهان مي تواند راهشگاي اقدامات حفظ كيفيت زيست محيطي و طبعا در جهت اهداف توسعه پايدار قرار گيرد.
اين مطالعه به منظور اندازه گيري غلظت ذرات معلق، سرب و گاز SO2 در هواي اصفهان و مقايسه نتايج با استاندارد هاي مجاز انجام شده است. 6 دستگاه هاي– واليوم با استفاده از فيلترهاي فايبر گلاس با ابعاد 3/20×4/25 سانتيمتر براي نمونه برداري ذرات معلق و سرب و 6 دستگاه بابلر با پمپ خلا و محلول آب اكسيژنه براي نمونه برداري گاز SO2 مورد استفاده قرار گرفت. 6 ايستگاه در ارتفاعات 5/4 تا 10 متر از سطح خيابان در نقاط مختلف شهر انتخاب شد و در هر ايستگاه يك دستگاه هاي- واليوم و يك دستگاه بابلر نصب گرديد و نمونه برداري از اوايل تا آخر سال 1374 به صورت هفته اي يك بار انجام شد.
غلظت ذرات معلق با روش وزن سنجي، سرب با روش فيلتراسيون و هضم در اسيد نيتريك و استفاده از دستگاه جذب اتميك و SO2 با روش تيتراسيون محلول اسيدي حاصل از حل شدن SO2 در آب اكسيژنه توسط سود اندازه گيري شد. ميانگين غلظت بدست آمده براي ذرات معلق برابر 194µg/m3 كه از حد مجاز استاندارد
(75µg/m3) زيادتر، سرب با مقدار 1.06µg/m3 از حد مجاز استاندارد (1.5µg/m3) كمتر و SO2 با مقدار 79µg/m3 تقريبا برابر با حد مجاز استاندارد (80gµ/m3)مي باشد. با مقايسه نتايج در فصول مختلف، ذرات معلق در تابستان با 254µg/m3 بالاترين و در بهار با 153µg/m3 پايين ترين غلظت، سرب در تابستان 1.1µg/m3 بالاترين و در زمستان با 0.7µg/m3 پايين ترين غلظت را داشتند. غلظت SO2 در زمستان 98µg/m3 و در پاييز 59µg/m3 بود. همچنين براي بررسي سيستماتيك و نوسانات روزانه يك سري نمونه برداري به مدت11 روز متوالي از 23/3/75 تا 1/4/75 بصورت 5 نوبت در شبانه روز در سه ايستگاه انجام گرديد كه بالاترين غلظتها در نوبت چهارم (ساعت 18 تا 22 عصر هنگام) برابر با 265µg/m3 و 1.28µg/m3 و 127µg/m3 به ترتيب براي ذرات معلق سرب و SO2 بود و پايين ترين غلظتهاي براي ذرات معلق و سرب به ترتيب 195µg/m3 و 0.63µg/m3 در نوبت دوم (ساعت 10 تا 14) و براي SO2 برابر با 49.9µg/m3 در نوبت پنجم (ساعت 22 تا 6 صبح روز بعد) بود.
كلمات كليدي: