بررسي تغييرات سريال پيك فلومتري در شاغلين سالن توليد رنگ كارخانه خودرنگ اصفهان در سال 1382

نويسنده: ابوالحسن شاهري
استاد راهنما: سيامك پورعبديان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/11/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت، گروه بهداشت حرفه اي
چكيده: مقدمه: كارگران بعضي مشاغل، در معرض عوامل شغلي آسم بوده و بدين طريق مبتلا به بيماري آسم شغلي مي شوند. به علت متغير بودن وضعيت تنفسي در بيماري آسم، ارزيابي عملكرد ريوي كارگران مذكور در يك دوره زماني (مثلا انجام تست سريال پيك فلومتري) داراي اهميت مي باشد.
مواد و روشها: در يك مطالعه مقطعي كه بر روي تمام 30 كارگر سالن توليد رنگ كارخانه خودرنگ اصفهان و با انجام تست سريال پيك فلومتري صورت گرفت، بوسيله دستگاه پبك فلومتري مقادير پيك فلو (حداكثر جريان بازدمي) كارگران در ابتدا و پايان شيفت كاري صبح دو هفته كاري متوالي اندازه گيري شد. در هر نوبت انجام تست، سه تا هشت مرتبه پيك فلو اندازه گيري گرديد و بيشترين پيك فلو قرائت شده، بعنوان نتيجه بر حسب ليتر در دقيقه ثبت شد. همچنين مشخصات فردي (سن، سابقه كار و سيگاري بودن) و شكايات تنفسي كارگران با تكميل پرسشنامه جمع آوري گرديد. نتايج اندازه گيري ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري همبستگي پيرسون و T-Test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: تفاوت بين ميانگين پيك فلو كارگران در روز اول (شنبه) و روز آخر (پنجشنبه) هفته كاري معني دار بود (P<0.001). ميانگين نسبت پيك فلو روز آخر به روز اول هفته كاري كارگران، در هفته اول 898/0 و در هفته دوم 896/0 بدست آمد و بين نسبت فوق در هفته اول و هفته دوم مطالعه، يك رابطه مستقيم برقرار بود(P<0.001 و r=0.908). نسبت ميانگين پيك فلو روز آخر به روز اول هفته كاري با سابقه كار و نيز با سن شاغلين رابطه معكوس داشته (P<0.001) و در افراد سيگاري كمتر از افراد غير سيگاري بود كه اين تفاوت نيز معني دار بوده است(P=0.013 در هفته اول و P=0.04 در هفته دوم).
بحث و نتيجه گيري: از كاهش پيك فلو كارگران در بعدازظهر در مقايسه با صبح در يك شيفت كار ميتوان دريافت كه، تماس شغلي با عوامل آسموژن محيط كار بر روي پيك فلو افراد در معرض تاثير مي گذارد. از طرف ديگر، افزايش پيك فلو در صبح روز شنبه را مي توان با تعطيلي يا عدم تماس شغلي در روز قبل از آن و بهبودي وضعيت تنفسي كارگر در اين روز مرتبط دانست.
كلمات كليدي: تست عملكرد ريوي، آسم شغلي، پيك فلومتر، سريال پيك فلومتري