تعيين راندمان حذف الكيل بنزن سولفونيك اسيد خطي (LAS) در دو سيستم لجن فعال با بستر ثابت(FAS) و متداول (CAS)

نويسنده: اصغر ابراهيمي بداف
استاد راهنما: حسين پورمقدس، حسين موحديان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت، گروه مهندسي بهداشت محيط
چكيده: مقدمه: سورفاكتانتها تركيبات شيميايي آلي مي باشند. كه بعلت كاهش كشش سطحي آب موجب افزايش قدرت پاك كنندگي آب مي شوند. LAS از دسته سورفاكتانتهاي آنيوني است كه به ميزان بسيار زيادي در كشورهاي مختلف توليد شده و از طريق شبكه هاي فاضلابرو به محيط زيست طبيعي راه پيدا مي كند. اين تركيبات در منابع آبهاي سطحي (رودخانه ها) مي توانند مشكل ايجاد نمايند. بدين منظور ضروري است، تصفيه خانه هاي فاضلاب حداكثر ميزان اين تركيبات را از طريق بيولوژيكي حذف نمايند. لذا در اين تحقيق راندمان حذف الكيل بنزن سولفونيك اسيد خطي (LAS) به دو روش بيولوژيكي لجن فعال با بستر ثابت و لجن فعال متداول بررسي شد.
مواد و روشها: به منظور بررسي راندمان حذف LAS، دو راكتور بيولوژيكي لجن فعال در مقياس آزمايشگاهي يكي به روش لجن فعال با بستر ثابت (FAS) و راكتور دوم لجن فعال متداول (CAS) ساخته شد. دو راكتور بوسيله سوبستره مصنوعي با COD مشابه فاضلاب شهري(500mg/li)، اكسيژن محلول در محدوده mg/li 1-2 و زما ماند هيدروليكي 6 ساعت راهبري گرديد. مقدار سورفاكتانت اضافه شده به هر دو سيستم به ترتيب 5، 12 و 20 ميلي گرم در ليتر بود. مقادير LAS و COD به روش اسپكتروفتومتري و مقدار پارامترهاي اكسيژن محلول و PH بوسيله دستگاه پرتابل YSI تعيين گرديد. روشهاي آماري T-test و ANOVA براي آناليز داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج: نتايج نشان مي دهد كه در غلظتهاي 5، 12 و 20 ميلي گرم در ليتر LAS ورودي ميزان حذف سورفاكتانت در سيستم با رشد ثابت به ترتيب برابر 96، 97 و 97 درصد، ميزان هواي مصرفي برابر 7، 5/11 و 7/19 ليتر در دقيقه و راندمان حذف COD برابر 97، 91 و 92 درصد مي باشد. همچنين در غلظتهاي LAS ورودي ذكر شده ميزان حذف اين سورفاكتانت در سيستم با رشد معلق به ترتيب برابر 94، 92 و 93 درصد، ميزان هواي مصرفي برابر 5/3، 73/6 و 43/13 ليتر در دقيقه و راندمان حذف COD برابر 91، 89 و 88 درصد است.
بحث و نتيجه گيري: نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد، در شرايطي كه غلظت LAS در سوبستره مصنوعي ورودي برابر 5 ميلي گرم در ليتر است، راندمان حذف LAS در دو سيستم مورد مطالعه 96 و 94 درصد مي باشد و پساب خروجي هر دو سيستم براساس استاندارد محيط زيست قابليت تخليه به آبهاي سطحي (1.5mg/l>) و آبهاي زير زميني (0.5mg/l>) را دارند. در صورتي كه غلظت LAS در سوبستره ورودي به 12 و 20 ميلي گرم در ليتر افزايش يابد، سيستم لجن فعال متداول راندمان لازم را جهت كاهش مقدار LAS در پساب خروجي جهت تخليه به آبهاي زيرزميني و استفاده در كشاورزي را ندارد. در صورتي كه سيستم لجن فعال با بستر ثابت در غلظتهاي ذكر شده (12 و 20 ميلي گرم) با راندمان 97 درصد توانايي لازم را جهت كاهش مقدار LAS در پساب خروجي دارا مي باشد. آزمون آماري ANOVA در مواقعي كه غلظت LAS ورودي 12 ميلي گرم در ليتر است، اختلاف معني دار (0.039= P) را بين دو روش نشان مي دهد. بنابراين سيستم لجن فعال با بستر ثابت در شرايطي كه غلظت LAS ورودي به سيستم بالاست، توصيه مي گردد.
كلمات كليدي: الكيل بنزن سولفونيك اسيد خطي (LAS)، لجن فعال با بستر ثابت (FAS)، لجن فعال رشد متداول (CAS)، سورفاكتانت