بررسي كمي و كيفي فاضلاب كارخانه پاكديس اروميه و ارائه روش مناسب تصفيه

نويسنده: حسين احمدي اصل
استاد راهنما: امير حسين محوي
استاد مشاور: سيمين ناصري، اشرف السادات مصباح، جعفر نوري، فروغ واعظي
تاريخ دفاع: 1377/11/07
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: كارخانه آبميوه و كنسانتره پاكديس يكي از كارخانه هاي بزرگ استان مي باشد كه در كيلومتر 3 جاده دريا قرار دارد عمده محصولات توليدي آن آب ميوه كنسانتره و الكل مي باشد. مصرف آب در پروسه توليد و مصارف بهداشتي ايجاد فاضلاب قابل ملاحظه اي ( حدود 600 متر مكعب در روز در زمانيكه كارخانه در طي 24 ساعت مشغول كار باشد) را مي نمايد. كه فاضلاب ناشي از مصارف بهداشتي در چاه جاذب دفع و بقيه بدون انجام تصفيه وارد محيط زيست مي گردد كه با توجه به اينكه فاضلابهاي صنعتي يك عامل مهم آلوده ساز محيط تلقي مي شوند و عموماً تصفيه پذيري آنها مشكل است مشخصه كلي فاضلاب هاي صنعتي وجود غلظت زياد مواد آلاينده مي باشد ضمن اينكه تنوع پارامترهاي آلاينده در فاضلابهاي صنعتي نسبت به ساير فاضلابها بيشتر است و تهيه طرحهاي اصولي براي تصفيه آنها يك امر ضروري در جهت كنترل محيط زيست و منابع آبي محسوس مي باشد. آزمايشات آناليز كيفي و كمي فاضلاب كارخانه بيانگر غلظت بسيار بالاي آلاينده هاي موجود از جمله BOD با ميانگين حدود 1033 ميلي گرم در ليتر COD با 1877 ميلي گرم در ليتر و TSS با 178 ميلي گرم در ليتر مي باشد كه براي دفع در چاه هاي جاذب و يا استفاده در مصارف كشاورزي مقادير آنها بايستي BOD به ( 30 ميلي گرم در ليتر براي دفع در چاه 100 ميلي گرم در ليتر براي مصارف كشاورزي) و ميزان COD به (60 ميلي گرم در ليتر براي دفع چاه جاذب و 200 ميلي گرم در ليتر براي مصارف كشاورزي) و TSS به (40 ميلي گرم در ليتر جهت دفع در چاه و 100 ميلي گرم در ليتر براي مصارف كشاورزي) كاهش مي يابد و در بقيه موارد (دفع در زمين- چاههاي جاذب- آب پذيرنده) با توجه به نتايج بدست آمده مشكلي در پي نخواهد داشت.
در بخش توليد الكل ميزان COD و BOD آن در حدي است كه توسط سيستمهاي متعارف تصفيه فاضلاب قابل پالايش نبوده لازمست تدابير اساسي جهت تصفيه و رساندن ميزان آلاينده ها به حداقل قابل قبول استاندارد انجام گرفته تا بتوان جهت استفاده مجدد تخليه آن بر محيط زيست اقدام نمود و براي اين منظور سيستم لجن فعال همراه با صافي بي هوازي پيشنهاد گرديده است پساب توليدي قابل استفاده مجدد در كشاورزي و ساير موارد مورد لزوم قرار گيرد.
كلمات كليدي: