بازيابي پساب حاصل از شستشوي فيلترهاي تصفيه خانه آب اصفهان با روش شناورسازي با هواي محلول

نويسنده: محمد حسن محموديان
استاد راهنما: محمدرضا شاهمنصوري
استاد مشاور: محمد مهدي امين
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت، گروه مهندسي بهداشت محيط
چكيده:
كلمات كليدي: