بررسي شاخصهاي استرس گرمايي و اعتبار سنجي آنها در واحد ريخته گري مجتمع فولاد مباركه

نويسنده: محمد رضا صادقي علي آبادي
استاد راهنما: اردشير كلانتري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/11/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت، گروه بهداشت حرفه اي
چكيده: مقدمه: وجود گرما در صنايع بعنوان يك مشكل جدي مطرح است. در اين خصوص و در مطالعات مختلفي كه انجام گرفته شاخصهايي جهت ارزيابي ميزان بار گرمايي كه كارگرد در معرض آن قرار دارد مطرح و مورد مقايسه قرار گرفته اند. در اين مطالعه اعتبار تعدادي از اين شاخصها در واحد ريخته گري مجتمع فولاد مباركه مورد بررسي قرار مي گيرد.
مواد و روشها:‌ جهت ارزيابي شاخصها و فاكتورهاي محيطي از دماسنجهاي معمولي و كاتا و همچنين دستگاه WBGT‌و GT و رطوبت سنج استفاده شد. ابتدا واحد ريخته گري به 15 ايستگاه تقسيم بندي شده و سپس در مرحله دوم پارامترها اندازه گيري شدند آنگاه اعداد بدست آمده در روابط مخصوص جهت محاسبه شاخصهاي استرس حرارتي گنجانده شد. تعداد 90 نفر از مردان سالم و تطابق يافته با گرما انتخاب و براي هر نفر دماي دهاني، پوست و عمقي آنها در جدول مخصوص ثبت گرديد. سپس نتايج حاصله در برنامه SPSS تحت Windows مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ضرايب همبستگي ميانگين و انحراف معيار براي هر كدام بدست آمد.
نتايج: در اين مطالعه مقادير ميانگين، حداقل، حداكثر و انحراف معيار پارامترهاي محيطي و شاخصهاي مورد نظر محاسبه گرديد و سپس ارتباط بين فاكتورهاي فردي (دماهاي دهاني، عمقي و پوست) با اين شاخصها مورد ارزيابي قرار گرفت كه در مورد عوامل استرس زاي حرارتي و فاكتورهاي محيطي رابطه معني دار مشاهده نشد (P>0.05) در مورد شاخصهاي استرس حرارتي، شاخص P4SR با (P=0.005) بيشترين رابطه و همبستگي را نشان داد و در خصوص بقيه شاخصها ارتباط معني داري مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: در اين مطالعه رابطه بين شاخص P4SR با تمامي متغيرها معني دار مي باشد و بر اين اساس بعنوان اولين شاخص معتبر بيان مي شود. شاخص WBGT بعد از P4SR قرار مي گيرد. حال با توجه به اينكه شاخص WBGT توسط سازمانها و محققين مختلف در سطح بين المللي بعنوان شاخص بهينه و استاندارد پذيرفته و مورد قبول واقع شده بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه شاخص P4SR هم از اعتبار برخوردار خواهد بود. پيشنهاد مي شود كه شرايط مورد بررسي در اين مطالعه براي افراد غير سازش يافته نيز تكرار شود، همچنين شاخصهاي ديگر نيز در ديگر صنايع (گرم و خشك يا گرم و مرطوب) مورد ارزيابي و اعتبار سنجي قرار گيرند.
كلمات كليدي: استرس حرارتي، شاخص استرس حرارتي، اعتبار سنجي، شاخص تحليلي، شاخص تجربي