اجراي طرح بهسازي محيط در روستاي فخرآباد شهرستان مشگين شهر

نويسنده: مهدي حاكي
استاد راهنما: اميرحسين محوي
استاد مشاور: سيمين ناصري، قاسمعلي عمراني
تاريخ دفاع: 1377/10/30
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: در اين تحقيق طرح بهسازي محيط در روستاي فخرآباد مورد بررسي قرار گرفته و طراحي و اجراي پنج عامل زيست محيطي اين روستا شامل: تامين آب آشاميدني سالم و كافي و گوارا- بهسازي توالتهاي موجود- دفع صحيح زباله و فضولات حيواني – دفع صحيح فاضلاب و كنترل مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي مورد توجه قرار گرفت ماهيت تحقيق كاربردي بوده و اين تحقيق و بررسي و اجرا از اوايل آذر ماه سال 76 شروع و در آذر ماه سال 77 بمدت 13 ماه بطول انجاميد كه نتايج بدست آمده بطور خلاصه به شرح زير بيان مي شود :
جمعيت روستايي شهرستان مشگين شهر رشد منفي دارد. كما اينكه در سال 75 جمعيت روستاهاي تحت پوشش شهرستان مشگين شهر 128539 نفر بوده كه در سال 76 به 127928 نفر كاهش پيدا كرده است علت اصلي رشد منفي روستاهاي مشگين شهر و همچنين روستاهاي فخرآباد مهاجرت بي رويه روستائيان به شهرها مي باشد كه يكي از علتهاي اصلي اين كوچ بي رويه علاوه بر بيكاري نبود امكانات رفاهي و بهداشتي كافي در روستاهاي شهرستان مي باشد.
- با اجراي طرح لوله كشي آب آشاميدني در روستاهاي فخرآباد اهالي به جاي استفاده از آبهاي آلوده چاههاي خانگي و چشمه آلوده وسط روستا از آب آشاميدني بهداشتي لوله كشي شده استفاده مي كنند آب مورد نياز جهت لوله كشي با حفر يك چاه عميق 40 متري تامين شده است مصرف سرانه 150 ليتر در روز براي هر نفر در اجراي طرح مشخص گرديد پمپ مورد نياز جهت انتقال آب از چاه به مخزن از نوع پمپ شناور 4 اينچي مدل 3/293 انتخاب شده است مخزن ذخيره ساخته شده مكعب مستطيل دوبل به ابعاد 5/3 ×10×5 كه علاوه بر 5/3 متر ارتفاع 30 سانتي متر فضاي آزاد در بالاي مخزن در نظر گرفته شده است طراحي شبكه با استفاده از لوله هاي پلي اتيلن به روش شاخه اي انجام شد.
- با اجراي طرح بهسازي توالتها در روستاي فخرآباد درصد خانوارهاي برخوردار از توالت بهداشتي كه قبل از اجراي طرح 56 درصد بود تقريباً به صددرصد رسيده است. تعداد توالت بهسازي شده 139 باب و اعتبار مورد نياز جهت بهسازي /8373000 ريال برآورده شد كه توسط معاونت محترم امور بهداشتي استان اردبيل تامين اعتبار گرديد.
- با اجراي دفع صحيح فضولات حيواني از انباشت فضولات حيواني در معابر عمومي جلوگيري بعمل آمده و خانوارها ملزم شدند كه روزانه فضولات حيواني خود را به خارج از محل مسكوني انتقال دهند.
در مورد اجراي سيستم عمومي دفع صحيح زباله مطالعات اوليه صورت گرفته و محل دفن انتخاب شده نياز بيشتر از 40 سال آتي را براي دفن زباله ها برآورده خواهد كرد. ميزان كل زباله توليدي حدود 958 كيلوگرم در روز و متوسط زباله توليدي براي هر نفر در روز 523 گرم با چگالي 275 كيلوگرم بر متر مكعب و زمين مورد نياز جهت دفن در سال 394 متر مربع تعيين گرديد. سيستم عمومي دفن زباله بعلت اينكه مسئول جمع آوري زباله مشخص نشده فعلاً به مرحله اجرا درنيامد و في الحال از سيستم اختصاصي دفع زباله استفاده مي شود كه خانوارهاي روستا زباله هاي روزانه خود را در محوطه اي از حياط خانه در داخل گودالي كه به اين منظور حفر شده دفن كرده و سپس روي زباله را با خاكي مي پوشانند.
- اجراي دفع صحيح فاضلاب با استفاده از روش حفر چاه جاذب براي خانوارها صورت گرفت با اجراي طرح بهسازي محيط اثري از هدايت فاضلاب خانگي اهالي در معابر ديده نمي شود.
- با اجراي طرح بهسازي محيط در ارتباط با كنترل مواد غذايي و اماكن عمومي درصد مطلوب اماكن فروش مواد غذايي از 48 درصد به 89 و همچنين درصد مطلوب اماكن عمومي از 57 درصد به 71 درصد افزايش يافت.
در خاتمه اميد است با اجراي طرح بهسازي در سالهاي آتي براي ساير روستاهاي شهرستان مشگين شهر از آلودگي هاي محيط زيست روستاها به طرز چشم گيري كاسته شود و مردم روستا از آب آشاميدني سالم استفاده كرده، اثري از هدايت فاضلاب خانگي به معابر عمومي به چشم نخورد. توالتها از نظر بهداشتي مطلوب بوده، زباله و فضولات حيواني همچون فاضلاب خانگي در معابر عمومي ديده نشود و اماكن مواد غذايي و عمومي مطلوب و بهداشتي گردند.
كلمات كليدي: