اثرات الگوي غذادهي و اكسيژن محلول بر حجيم شدن (بالكينگ)

نويسنده: محمود اسدي
استاد راهنما: محمود شريعت
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا
تاريخ دفاع: 1372/08/09
مدرك: Ph.D مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، گروه مهندسي بهداشت محيط
چكيده: در بهره برداري و اداره سيستم هاي فرايند لجن فعال در مقياس بزرگ تنها معدودي از عوامل فرايند در اختيار و كنترل ميباشند. سه فاكتور كنترل بخصوص براي تصفيه خانه فاضلاب شهري جنوب اصفهان عبارتند از الگوي غذادهي، هوادهي، نسبت لجن برگشتي، با باز و بسته نمودن شيرهاي پروانه اي حوضچه هاي هوادهي ميزان باردهي قابل تنظيم است. كنترل لجن دفعي و ميزان لجن برگشتي از طريق پمپ هاي لجن كش با توجه به آزمايشهاي روزمره و روتين و تعيين نسبتΓ/Mمناسب تنظيم مي گردد.
همچنين با بالا و پايين بردن پره هاي ماموت هواده هاي سطحي مي توان DO را كم و زياد و توسط اكسيژن سنج در داخل حوضچه هوادهي باقيمانده غلظت DO را كنترل نمود.
توسط تعداد زيادي از پژوهشگران حضور ميكرواورگانيسم فلمنتوس در پديده بالينگ سيستم هاي لجن فعال نشان داده شده است. آنان در تحقيقات آزمايشگاهي و پايلوتي نشان دادند كه با پايين نگهداشتن اعداد پراكندگي و جلوگيري از كاهش DO در حوضچه هوادهي DO و كنترل الگوي غذادهي مي توان رشد باكتريهاي فلمنتوس را كنترل نمود. اين مطلب به طور قابل توجهي در اين پژوهش به اثبات رسيد. محل اجراي پژوهش تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان است. اين تصفيه خانه روزانه 120000 متر مكعب فاضلاب شهري و صنعتي را دريافت مي دارد. واحدهاي آشغالگيري و حوضچه ته نشيني اوليه قبل از واحدهاي فرايند ثانويه ( حوضچه هوادهي + حوضچه ته نشيني ثانويه ) قرار دارند. مشخصات جريان ورودي و پارامترهاي مشخص كننده پديده بالكينگ لجن فعال (SSVI، طول كل فلمنت) در جدول 19 نشان داده شده است. تصفيه خانه داراي دو فاز مشخص ساختماني، فاز 2 و فاز 3 با واحدهاي فرايند ثانويه مشابه است. واحدهاي فرايند ثانويه فاز 2 بعنوان واحدهاي كنترل و واحدهاي فرايند ثانويه فاز 3 واحدهاي آزمايشي انتخاب شدند. طي 8 ماه جمعيت فلمنتوس ها در واحدهاي فرايند ثانويه 2 و 3 شناسائي و مورد ارزيابي قرار گرفتند. در طي اين تحقيق چهار نوع فلمنتوس شناسائي و بررسي شدند كه عبارتند از : تيوتريكس، تيپ 961، تيپ 1863 و N.limicola به علت وابستگي تيوتريكس به سولفيد كنترل رشد به آساني صورت گرفت. اين فاكتور رشد در اين پژوهش نشان داده شده است. ضمن آنكه ماخذ 18 به تفضيل در اين باره بحث نموده است. در مورد تيپ 961 و 1863 مطالعات كمي انجام پذيرفته است. به نظر رسيد باقيمانده غلظت هاي بالاي DO تاثيري در رشد فلمنتوس تيپ 961 ندارد. در غلظت هاي DO مناسب براي كنترل رشد جمعيت تيوتريكس و كاهش آنها، تاثير چشمگير و قابل قياسي بر رشد تيپ 961 حاصل نگرديد.
تيپ 961 مايع مخلوط حوضچه هوادهي به سادگي فشرده و متراكم نمي شد. بنابراين بعنوان اورگانيمي مهم در ايجاد پديده بالكينگ شناخته شد. هنگاميكه خيز غلظت ماده غذايي در حوضچه هوادهي آغاز شد و هوادهي و اختلاط در حوضچه كاهش يافت وضعيت جمعيت غالب تيپ 961 تغيير يافت.
عامل كاهش اين جمعيت را ميتوان به افزايش بارآلي در ابتداي حوضچه هوادهي نسبت داد زيرا كه باكتريهاي فلمنتوس در صورتيكه بارآلي زياد باشد نسبت به باكتريهاي تشكيل دهنده فلوك داراي قدرت جذب كمتري هستند. در حاليكه در حوضچه كنترل كه نسبت F/M كمتر بود قدرت جذب مواد غذايي باكتريهاي فلمنتوس بيشتر و در نتيجه TFL نيز زيادتر از حوضچه آزمايشي بود. اين امر به علت سطح وسيعي است كه فلمنت ها تشكيل مي دهند و قادر به جذب مواد غذايي بيشتر در سيستم هاي با فقر غذايي هستند.
حضور فلمنتوس تيپ 1863 در آغاز در حوضچه كنترل كه نسبت F/M كمتري داشت مشاهده گرديد. تحقيقات ميكروسكپي نشان داد كه N.limicola در نسبت هاي F/M بين 2/0 تا 25/0 كيلوگرم BOD بر كيلوگرم VSS در روز و زمان ماند ميكروبي 6-8 روز افزايش يافت. ظهور اين ميكرواورگانيسم همراه با وجود روتيفرها و M.Parvicella و در لجن فعال بود. افزايش اين اورگانيسم ها نشانه اين است كه سيستم در نسبت F/M كم بسر مي برد. افزايش جمعيت N.limicola سبب افزايش TFL و كدورت پساب گرديد. با كاهش زمان ماند ميكروبي به 4 روز جمعيت N.limicola كم شد. در اين پژوهش با توجه به نبودن امكانات كافي بطور دقيق نمي توان درباره تاثير جريانهاي نهرگونه بر كنترل فلمنتوس باكتريها اظهار نظر قطعي نمود اظهار نظر در اين باره نياز به پژوهش جداگانه با امكانات بيشتري است.
كلمات كليدي: