همايش هاي كشورهاي اسلامي

شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه

اولين سمينار بازيافت و تبديل مواد

30 اسفند 1370
تهران
2 مقاله

سومين سمينار فاضلابهاي صنعتي

25 الي 27 شهریور 1370
تهران
7 مقاله

سمينار فاضلابهاي صنعتي

17 الي 19 شهریور 1363
تهران
6 مقاله