همايش هاي داخلي

شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه

سمينار يك روزه استئوپروز

11 بهمن 1380
تهران
8 مقاله

چهارمين همايش كشوري بهداشت محيط

15 الي 17 آبان 1380
يزد
139 مقاله

سمينار ديابت حاملگي

11 مرداد 1380
تهران
8 مقاله

سمينار افق هاي جديد در آموزش و درمان ديابت

26 الي 27 اردیبهشت 1380
تهران
24 مقاله

اولين كنگره سراسري تحقيقات سرطان

25 الي 28 اردیبهشت 1380
اروميه
34 مقاله

دهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران

29 الي 3 آبان 1379
تهران
107 مقاله

سومين همايش كشوري بهداشت محيط

10 آبان الي 12 آبان 1379
كرمان
92 مقاله

دومين همايش فضاي سبز منطقه اي

1 فروردین 1379
اهواز
5 مقاله

نهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران

30 الي 4 آبان 1378
تهران
87 مقاله

اولين سمينار انتريك پاتوژن

23 الي 24 خرداد 1378
سنندج
1 مقاله

هشتمين كنگره سراسري چشم پزشكي

2 الي 5 آذر 1377
تهران
67 مقاله

هفتمين همايش سراسري چشم پزشكي

23 الي 26 اسفند 1376
اصفهان
97 مقاله

كنفرانس مديريت آب و فاضلاب در كشورهاي آسيايي

11 الي 13 اسفند 1376
تهران
67 مقاله

Asian Conference on Water and Wastewater Management

2 till 4 March 1998
تهران
81 مقاله

اولين سمينار بازيافت و تبديل مواد

30 اسفند 1370
تهران
2 مقاله