سمينار افق هاي جديد در آموزش و درمان ديابت

26 الي 27 اردیبهشت 1380، تهران - ايران

شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه
3

اپيدميولوژي ديابت در ايران

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:
7

ايمونولوژي ديابت

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:

Immunology of diabetes

Presentation Type: Speech
Keywords:
8

پيشگيري از ديابت نوع 1

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:

Etiology of Type 1 Diabetes Mellitus

Presentation Type: Speech
Keywords:
9

ديابت حاملگي

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:

Diabetes and Pregnancy

Presentation Type: Speech
Keywords:
11

تغذيه بيماران ديابتي

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:

Diabetes and Nutrition

Presentation Type: Speech
Keywords:
12

اهميت بيماريهاي همراه با ديابت

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:
13

ديابت و اقتصاد

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:

The Economics of Diabetes Care

Presentation Type: Speech
Keywords:
14

رژيم درماني

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:

Medical Nutrition Therapy

Presentation Type: Speech
Keywords:
16

هيپرتري گليسريدمي

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:

hypertriglyceridemia

Presentation Type: Speech
Keywords:
17

نفروپاتي ديابتي

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:

Diabetic Nephropathy

Presentation Type: Speech
Keywords:
18

فشار خون در بيماران ديابتي

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:

Hypertension in diabetic patients

Presentation Type: Speech
Keywords: