مقايسه ي ميزان شيوع عفونت هاي استافيلوكوكوس بتالاكتاماز منفي در بخش هاي عفوني بيمارستان چالوس و نوشهر

نهمين كنگره بين المللي آزمايشگاه و بالين و دومين كنگره ملي علوم پايه پزشكي و توليد دانش بنيان

3 الي 6 اسفند 1395، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده: زمينه و هدف: استافيلوكوك هاي كواگولاز منفي در تمامي اعضاء باز بدن ساكن هستند. در گذشته به عنوان عوامل غير پاتوژن يا بيماري زاي ضعيف و عوامل آلوده كننده ثانويه قلمداد مي شده اند. بيش از دو دهه از پيدايش استافيلوكوكوس هاي كواگولاز منفي به عنوان پاتوژن هاي فرصت طلب بخصوص در افراد داراي نقص سيستم ايمني و بيماران داراي ايمپلنت مي گذرد. بروز فزاينده عفونت هاي بيمارستاني ناشي از اين باكتري ها شناساسيي آنها را درحد گونه مطرح مي سازد. هدف از انجام اين مطالعه شناسايي سويه هاي استافيلوكوكوس هاي كواگولاز منفي جداسازي شده از 100 نمونه كلينيكي به روش هاي كشت و بيوشيميايي بود .
مواد و روش ها: تعداد 100 نمونه استافيلو كوكوس هاي كواگولاز منفي از نمونه هاي مختلف باليني شامل: نمونه ادرار، پوست ، زخم و محيط از بيمارستان هاي شهيد بهشتي نوشهر و آيت الله طالقاني چالوس جداسازي شد. روش هاي فنوتايپي شامل كشت در بلاد آگار و مانيتول سالت آگار و DNase و آزمون هاي بيوشيميايي شامل تست اكسيداز، كاتالاز، استفاده از ديسك هاي باسيتراسين و فورازوليدون و نوويوسين بررسي گرديدند.
نتايج: همين طور پيگيري صحيح و گزارش به موقع از موارد عفونت بيمارستاني و تشخيص صحيح انواع ميكروارگانيسم هاي دخيل در اين امر و پيگيري بيماران ترخيص شده از نظر عفونت بيمارستاني، مي تواند در اعتبار موارد ثبت شده مفيد باشد و تمامي اين موارد زماني حاصل مي شود كه مسئولين دلسوزانه با محققين همراه شوند.
نتيجه گيري: در اين پژوهش توانستيم 35 جدايه از استافيلوكوكوس كواگولاز را با روش هاي فنوتايپي از محل هاي مورد نظر جداسازي و شناسايي نماييم.