بررسي يافته هاي كلينيكي و مشاهدات آندوسكوپيك در مسمومين با داروي موبر (ِDepilator) در بيمارستان لقمان حكيم

Iranian Congress of Gastroenterology and Hepatology - ICGH 2010

9 till 12 November 2010، Tehran - Iran

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

مقدمه: بلع داروي نظافت (واجبي) و اسيد و قليا ( (Corrosive Agents مي توانند موجب سوختگي شديد مري و معده و اثني عشر شده و حتي در صورت زنده ماندن بيمار موجب عوارض جبران ناپذيري همچون تنگي مري و معده و ... گردد. معمولا آندوسكوپي تشخيصي در اين افراد توصيه مي شود. هدف اين مطالعه تعيين نقش پيش بيني كننده علايم باليني و نوع و ميزان ماده بلع شده و در عين حال جنس و سن بيماران در تخمين شدت ضايعات مري و معده مي باشد. روش كار: مطالعه برروي 77 بيمار كه بطور عمدي از داروي نظافت استفاده كرده و در بخش مسمومين بيمارستان لقمان بستري گرديدند انجام شد. علايم اوليه بيماران و سير كلينيكي بيماران تا زمان انجام آندوسكوپي ثبت گرديد و يافته هاي آندوسكپيك و نتايج و عوارض به شكل آينده نگر مورد ارزيابي و آناليز قرار گرفتند. نتايج: از مجموعه 77 بيمار تعداد خانمها 17 نفر و آقايان 60 نفر و مرتاليته در بانوان 2 مورد(33.3%) و در آقايان 4 مورد(66.7%) بود. سن مرتاليته در 3 مورد بيش از 50 سالگي( 50%) بود. ميانگين سن افراد مسموم 35 سال و مينيمم 18 سال و ماكزيمم 80 سال بود. اكثر مسموميت ها بقصد خودكشي 74 مورد( 96.1%) و 2 مورد اتفاقي (2.6%) بود. اكثر مسموميت ها بقصد خودكشي 74 مورد (96.1%) و 2 مورد اتفاقي (2.6%) بود. اكثر بيماران بيش از يك بسته از داروي نظافت را حل كرده و بين ساعت 12 شب تا 12 ظهر اقدام به خوردن نموده بودند. طبق آزمون دقيق فيشر بين فاصله زمان مصرف تا زمان مراجعه و مرتاليته ارتباط معني داري وجود داشت.(0.0001P<) شايعنرين يافته هاي كلينيكي در بيماراني كه با تهوع و استفراغ و ديسترس تنفسي مراجعه نموده بودند شامل سوختگي و زخم هاي ناحيه دهان و ادم و اريتم ته حلق بود و اكثر بيماران از درد رترواسترنال و ناحيه اپيگاستر شاكي و دچار ديسفاژي بودند. در معاينات باليني علاوه بر تب و تاكيكاردي در 8 مورد( 10.4%) اسيدوز متابوليك ديده شد كه با مرتاليتي ارتباط معني داري داشت (0.0001P<) . يافته هاي Upper Endoscopy در اين بيماران: در 28 مورد ( 36.4%) ازوفاژيت G:1 و گاستريت G:2a . در مورد 20 مورد ( 26%) گاسترودودنيت G:2b و در مورد 20 مورد آندوسكپي نرمال بود. در 10 مورد ازوفاژيت G:1 گاستريت G:2b، دودنيت G:2a تواما ديده شد. بين نوع و ميزان ماده مصرف شده و علايم اوليه بيماران با سوختگي GI و عوارض آن ارتباط وجود داشت (0.05P<). نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد كه بايد از استفاده داروي نظافت (موبر) كه حاوي آرسنيك و زرنيخ مي باشد در زندانها و اماكن عمومي تا حد امكان جلوگيري نموده و با مشاهده مسموميت عمدي يا اتفاقي با اين دارو هر چه سريعنر جهت اقدام تشخيصي از بيماران ازوفاگوگاسترودودنوسكپي به عمل آمده و در صورت لزوم مداخله جراحي صورت پذيرد. صرفا عدم وجود علائم باليني و پاراكلينيكي در بيماران در ساعات اوليه مراجعه نبايد موجب ترخيص زودهنگام بيماران شود

كلمات كليدي: