معرفي سه مورد سندرم Foville

هشتمين كنگره سراسري چشم پزشكي

2 الي 5 آذر 1377، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

يكي از سندرمهايي كه به علت گرفتاري ساقه مغز ايجاد مي‌شود و تظاهرات عمده آن تظاهرات نروافتالمولژيك است، سندرم Foville مي‌باشد كه علل مختلفي دارد از جمله علل عروقي، التهابي، تومورال و تروما و دي مالينيشن، سمپتومهاي شايع در سندرم Foville عبارتند از: ضعف و پارستزي اندامها در نيمه مقابل ضايعه و ضعف فاسيال در طرف ضايعه و دوبيني و نشانه‌هاي شايع شامل ضعف و كاهش قدرت در اندامهاي فوقاني و تحتاني و گاهي اينترنوكلئارافتالموپلژي در طرف مقابل ضايعه، و اختلال gae به لاترال كه با مانور اكولوسفاليك نيز ظاهر نمي‌شود، سندرم one and ahalf و نيستاگموس، فاسيال پالسي محيطي و دوبيني در لاترال gae در طرف ضايعه.سه مورد بيماري كه معرفي مي‌شوند. Case اول تظاهر سندرم Foville به علت انفاركتوس ساقه مغز در پونز است. Case دوم سندرم Foville به علت واسكوليت و لوپوس اريتروماتوس تظاهر كرده است و Case سوم سندرم Foville اولين تظاهر MS در يك دختر خانم جوان است.

كلمات كليدي: