سوشهاي شايع ميكروبي در بلفاريت

هشتمين كنگره سراسري چشم پزشكي

2 الي 5 آذر 1377، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

بلفاريت يكي از شايعترين بيماريهاي چشم است. اهميت بلفاريت در آزارندگي مداوم و مزاحمت هميشگي براي بيمار است. بيماران گاه با دستاني پر از دارو از مطبي به مطب ديگر مي‌روند و از عدم راحتي در هنگام مطالعه و يا تماشاي تلويزيون و گذر در آفتاب شكايت مي‌كنند. در يك تقسيم‌بندي اساسي بلفاريت‌ها به دو دسته عفوني و غيرعفوني تقسيم مي‌شوند لكن اين تقسيم‌بندي انتزاعي است و در واقع در اكثر بلفاريت‌هاي سمپتوماتيك آلودگي ميكروبي وجود دارد.به منظور آگاهي از ميكروبهاي مداخله‌گر در بلفاريت طي يك مطالعه محدود تعداد يك صد چشم كه با سمپتوم‌هاي مشخص و علائم مشخصه بلفاروكراتوكنژنكتيويت شامل: سبوره در لبه پلك، كنژسيون فورنيكس و SPK بودند، از نظر سوش ميكروبي و نتايج كشت و آنتي بيوگرام تحت مطالعه قرار گرفتند. محيطهاي كشت بلادآگار، مك كانكي آگار، تيوگليكولات، سابورو براي كشت انتخاب شدند. مدت كشت 48 ساعت و حداقل كلني لازم براي مثبت تلقي شدن 25 كلني بود. آنتي بيوتيكهاي مورد بررسي اريترومايسين، كلر امفنيكل، سيپروفلوكساسين، آمپي سيلين، جنتامايسين، تتراسيكلين، پني سيلين، سفالوتين، وانكومايسين، سفازولين و سفالكسين بوده‌اند.بر طبق نتايج استخراج شده 60% از موارد مثبت را استاف اورئوس تشكيل داد كه بيشترين حساسيت را نسبت به وانكومايسين و بيشترين مقاومت را نسبت به تتراسيكلين داشته است استاف كواگولاز منفي 12% موارد مثبت را تشكيل داد كه باز هم بيشترين حساسيت را نسبت به وانكومايسين و كمترين حساسيت را نسبت به تتراسيكلين داشته است.باكتريهاي گرم منفي تنها 6% از موارد مثبت را شامل مي‌شده است كه بيشترين حساسيت را نسبت به جنتامايسين داشته‌اند.استرپتوكوكها تنها 4% از موارد كشت مثبت را تشكيل داده‌اند كه بيشترين حساسيت را نسبت به جنتامايسين و كلرامفنيكل داشته‌اند و با كمال تعجب كمترين حساسيت را نسبت به پني سيلين داشته‌اند. در 16 مورد هيچ ميكروبي رشد نكرد و يا ميزان رشد به حد نصاب نرسيد.اين مطالعه نشان داد كه اولاً در اكثر موارد بلفاريتها وجود يك سوش ميكروبي وجود دارد و ثانياً در اكثر موارد استاف اورئوس عامل اصلي است و بهترين دارو بصورت INVITRO وانكومايسين بوده است.

كلمات كليدي: