رسسيون رتراكتور پلك تحتاني همراه با عمل پتوز در فيبروز مادرزادي عضلات خارج چشمي

هشتمين كنگره سراسري چشم پزشكي

2 الي 5 آذر 1377، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

هدف:اهداف ما حفظ شكاف پلكي قرينه و باريك، بطوريكه پلك بيمار بسته شده و پوستچر از بين رود و ميدان بينايي فوقاني اصلاح شود.
مواد و روش:چهار بيمار (7 چشم) كه پتوز قابل توجه داشته و مكانيسم‌هاي محافظتي قرنيه به علت عدم فتومن بل (Bell's) و اختلال حركاتي چشم مختل بودند با اين روش درمان شدند. بطوريكه ابتدا پتوز بيمار با روش اسلينگ (Sling) با تيوپ سيليكون درمان شده و سپس رتراكتور پلك پايين با استفاده از اسكلرا 10 ميلي‌متر رسس شد.
نتايج:بعد از عمل در تمام بيماران ميدان بينايي فوقاني بهتر شده پوستچر از بين رفته و از نظر ظاهري براي بيمار قابل قبول بود. تنها عوارض عمل كراتوپاتي و ادم موقتي پلك بود كه در عرض دو هفته بهبودي حاصل شد.
استنتاج:اين روش اصلاح پتوز با توجه به اينكه آسان ـ موثر و مطمئن هست لذا در افرادي كه روشهاي استاندارد ريسك دارد مي‌تواند مفيد باشد.

كلمات كليدي: