بررسي ميكروسكوپي كاشتن هيدروكسي آپاتيت در پريتوئن موش آزمايشگاهي

هشتمين كنگره سراسري چشم پزشكي

2 الي 5 آذر 1377، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

هيدروكسي آپاتيت با فرمول (Calo (PO4) 6 (OH) 2] ماتريكس اساسي استخوان را تشكيل مي‌دهد. اما توليد آن از مرجانهاي دريائي (CORAL MARINE) كه عمدتاً از كربنات سديم مي‌باشد نيز ممكن است. اين پروسه را هيدروترمال مي‌نامند و در دما و فشار بالا و شرايط خاص انجام مي‌شود. استخراج هيدروكسي آپاتيت در طي اين دو پروسه ظاهراً در نهايت به وجود ماده واحدي مي‌انجامد. اين مطالعه به منظور بررسي تغييرات بافتي در ماتريكس هيدروكسي آپاتيت در پريتوئن موش انجام گرفت.
سابقه:در مطالعات قبلي در بازسازي استخوانها، پاسخ التهابي مختصر و سپس بازسازي استخواني مشاهده گرديده است. در مطالعه ديگر هيدروكسي آپاتيت مستخرجه از گاو همانند نوع ديگر، بازسازي استخواني را ظرف 8-6 هفته انجام داده است در مطالعه ديگر كه بر هيدروكسي آپاتيت چشمي اكسپوز شده انجام شده رشد نسج فيبرواسكولار همراه با التهاب متوسط مشاهده شده است. در مطالعه ديگر واسكولاريزاسيون كامل در كاشت هيدوركسي آپاتيت در خرگوش ظرف 12 هفته مشاهده شده است و در يك مطالعه رشد نسج فيبروواسكولار را 4 هفته پس از كاشت مشاهده كرده‌اند. در مطالعه فوق در برخي موارد FOREIGN-BODY GIANTCELL REACTION مشاهده گرديده است.
متد و مواد:در اين مطالعه اقدام به كاشت يك هيدروكسي آپاتيت اسفر با منشاء گاوي كه از نظر شيميايي مورد تاييد مركز علمي مربوطه قرار گرفته بود در پريتوئن موش آزمايشگاهي گرديد. پس از بيهوشي عمومي شكاف سه سانتيمتري در شكم داده شد و سپس هـ. آ در داخل پريتوئن گذارده و با نخ سيلك پوست شكم دوخته شد. پس از 6 هفته مجدداً شكم شكافته و هيدروكسي آپاتيت كه چسبندگي زياد به پريتوئن داشت آزاد و جهت بررسي به آزمايشگاه ارسال شد. گزارش آزمايشگاه پاتولوژي چنين بود: در بررسي ميكروسكوپي نمونه‌هاي ارسالي تيغه‌هاي كلسيم محتوي هيدروكسي آپاتيت ديده مي‌شود كه توسط سلولهاي فيبروبلاستي احاطه گرديده‌اند. سلولهاي مزبور در يك بستر عروقي فشرده جاي گرفته‌اند. و نشانه كامل يك پديده التيام مي‌باشند. در برشهاي مذبور واكنش آماسي نوع گرانوماتوز يا نشانه‌اي از دفع مشاهده نگرديد.
نتيجه:وجود هيدروكسي آپاتيت در مجاورت يك نسج واسكولاريزه منجر به رشد نسج فيبروواسكولار به داخل هيدروكسي آپاتيت مي‌شود. در مورد آزمايش انجام شده هيچگونه واكنش التهابي و يا راكسيون از نوع جسم خارجي مشاهده نگرديد.

كلمات كليدي: