توكسين بوتولينوم در بهبود چين و چروك اطراف چشم، بيشاني

هشتمين كنگره سراسري چشم پزشكي

2 الي 5 آذر 1377، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

PURPOSE: توكسين بوتولينوم كه اگزوتوكسين CLOSTRIDIUM BUTULINUM مي‌باشد بلوك كننده استيل كولين بوده و باعث اثرات قابل برگشت در فلج عضلات مي‌گردد.
متــد:تزريق توكسين بر روي 14 بيمار (11 زن و 3 مرد) صورت گرفته است در 5 بيمار از شروع تزريق اول بيش از 6 ماه گذشته است كه در 4 بيمار بيش از 6 ماه و در يك بيمار بين 6-4 ماه بوده است.اثرات تزريق پس از 24 ساعت تا 72 ساعت بعد ظاهر گرديد. عمل بصورت سرپائي در كلينيك انجام مي‌شود. تزريق در چين وسط پيشاني بصورت عمودي در چين بين دو ابرو (عضلات CORROGATOR) بصورت موازي با عضله و در عضله ORBICULARIS OCULI بصورت عمود بر عضله است.
نتيجه:در 11 بيمار تزريق بسيار موفق و در سه نفر نسبتاً موفق و در يك بيمار در بار اول ناموفق بود كه با اصلاح تكنيك كاملاً موفق شد.
CONCLUSION: با توجه به اينكه اين روش ساده و بدون عارضه و قابل انجام دركلينيك است روش بسيار عملي در مقايسه با روشهاي جراحي مي‌باشد.

كلمات كليدي: